کاربردهای تحقیق همبستگی

اهمیت و کاربردهای تحقیق همبستگی چکیده زمینه پژوهش اهمیت تحقیق همبستگی در ادبیات و پیشینه تحقیقات پرستاری قید شده است، در عین حال تحقیق کمی به بحث در مورد جزئیات طراحی تحقیق همبستگی در دسترس است. هدف پژوهش بحث در مورد مسائل و توجهات مهم تحقیق همبستگی و پیشنهاد راه هایی برای رفع مشکلات بالقوه در طی آماده سازی و اجرای طرح تحقیق همبستگی بحث یافته ها این مقاله شکافی…

درمان تنگی نفس بیماران بخش اورژانس

مداخلات پرستاری درمان تنگی نفس بیماران در بخش اورژانس بیمارستان های بغداد چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخلات پرستاری است که پرستاران بخش اورژانس برای رفع تنگی نفس بیماران انجام می دهند و چه رابطه ای بین مداخلات پرستاری و مشخصات دموگرافیک آنها شامل (سن، جنس، سطح تحصیلات، سال های تجربه، جلسات آموزشی) وجود دارد. مواد و روش ها طرح تحقیق از نوع کمی (مطالعه…

برنامه آموزشی ساختاردهی شده رعایت احتیاطات

بررسی تاثیر برنامه آموزشی ساختاردهی شده بر رعایت احتیاط جهانی توسط کارکنان رتبه پنج بیمارستان پودچری هندوستان چکیده زمینه و هدف پژوهش پادشاهی که همه رویای آن را دارند در بیمارستان خوابیده است. محیط فیزیکی و بیولوژیک از تعیین کننده های مهم بهبودی از بیماری و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی است. بهبودی بیماران به شرایط محیطی و جو سالم (دما، رطوبت، هوا)، تمیزی و بی بو بودن، نور پردازی…

تحلیل چند سطحی موانع و تسهیل کننده های درمان درد

شدت درد بزرگسالان بستری: تحلیل چند سطحی موانع و تسهیل کننده های درمان درد چکیده زمینه علیرغم افزایش توجه و ارزیابی درد، شیوع درد بیماران هنوز بالا است. بهینه سازی مداخلات پرستاری مرتبط با درد زمانی اثربخش است که موانع آن شناسایی و لحاظ شوند. هدف هدف از مطالعه حاضر بررسی شدت درد و ارزیابی ارتباط آن با موانع / تسهیل کننده های مربوط به بیمار (شامل سواد بهداشتی بیمار…

تاثیر برنامه ارتقای خود کفایی بر رعایت رژیم دارویی

بررسی تاثیر برنامه ارتقای خود کفایی بر رعایت رژیم دارویی در بیماران پس از انفارکتوس حاد میوکارد چکیده زمینه و هدف مطالعات گزارش کرده اند که بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بطور ضعیفی رژیم دارویی خود را پس از ترخیص از بیمارستان رعایت می کنند و حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد بیماران در طی شش ماه پس از ترخیص داروهای خود را بطور کلی قطع می کنند. هدف از مطالعه…

سطح خود-مدیریتی بیماران ریوی و متغیرهای مربوطه

بررسی سطح خود-مدیریتی در بین بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و رابطه آن با متغیرهای اجتماعی – فردی و بالینی چکیده هدف هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خود-مدیریتی بیماران مبتلا به COPD و رابطه آن با متغیرهای فردی اجتماعی و بالینی بود. مواد و روش ها در یک مطالعه مقطعی تعداد ۱۵۴ بیمار مبتلا به COPD (میانگین سنی ۷۳ سال) در چهار بیمارستان تیانجین چین بررسی شدند.…

رابطه تغذیه با شیر مادر و طول مدت شیردهی

بررسی رابطه تغذیه مستقیم شیر مادر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و طول مدت شیر خوردن نوزادان نارس چکیده هدف بررسی رابطه بین تغذیه مستقیم با شیر مادر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و طول مدت شیر خوردن نوزادان پس از ترخیص زمینه شروع و حفظ تغذیه با شیر مادر یکی از اهداف مهمی است که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) شروع می شود. اطلاعات کمی…

زندگی کاری مدیران خط اول مراقبت از سالمندان

مطالعه مقطعی زندگی کاری مدیران خط اول مراقبت از سالمندان چکیده هدف بررسی تاثیر تعداد زیردستان بر ریت توانمند سازی، علائم استرس، عملکرد رهبری – مدیریت مدیران خط اول و زیر دستان آنها. هدف از این مطالعه همچنین بررسی رابطه بین توانمند سازی و علائم استرس و عملکرد رهبری مدیریت مدیران بود. مواد و روش ها از طرح تحقیق مقطعی و همبستگی استفاده شد. تمامی مدیران خط اول (۹۸ نفر)…

تخلیه ناموثر راه هوایی

تخلیه ناموثر راه هوایی در بیماران بالغ تحت جراحی قفسه سینه و بالای شکم چکیده هدف هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل صحت ویژگی های تعیین کننده تخلیه ناموثر راه هوایی (IAC) در بیمارانی بود که تحت جراحی توراکس یا بالا شکم قرار گرفته بودند. زمینه گرچه مطالعات زیادی به توصیف شیوع تشخیص های تنفسی ناندا بین الملل (NANDA-I) پرداخته اند، مطالعات کمی به بررسی دقت بررسی و شناخت…

نگرش دانشجویان و تبعیض سالمندی

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تبعیض سالمندی چکیده زمینه ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه، تغییر نگرش و رفتارها، دیدگاههای فردی و اجتماعی در مورد سالمندی همگی روی ماهیت خدماتی که به افراد سالمند ارائه می شود، تاثیر دارند. «تبعیض بر علیه سالمندان» (Ageism) یکی از مشکلاتی است که روی سطح و کیفیت خدمات عرضه شده برای افراد سالمند تاثیر دارد. هدف در یک پیمایش مقطعی ۴۹۵ دانشجوی پرستاری چهار دانشگاه…