برنامه آموزشی ساختاردهی شده رعایت احتیاطات

بررسی تاثیر برنامه آموزشی ساختاردهی شده بر رعایت احتیاط جهانی توسط کارکنان رتبه پنج بیمارستان پودچری هندوستان

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

پادشاهی که همه رویای آن را دارند در بیمارستان خوابیده است. محیط فیزیکی و بیولوژیک از تعیین کننده های مهم بهبودی از بیماری و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی است. بهبودی بیماران به شرایط محیطی و جو سالم (دما، رطوبت، هوا)، تمیزی و بی بو بودن، نور پردازی کافی شب و روز بدون نور خیره کننده، محیط آرام و ساکت، خلوت و حریم بیمار، اعمال اقدامات بهداشت فردی، اطمینان از اسپری منظم همه سطوح بخصوص سطوحی که محیط بالقوه آلودگی و رشد میکروب هستند؛ بستگی دارد. کارکنان رتبه پنج نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها و ارتقای بهداشت و سلامتی دارند. اگر این کارکنان بهداشت همگانی از احتیاطات جهانی عملکرد رتبه پنج آگاه باشند، می توانند دانش و آگاهی خود را در محیط کار خود اعمال کنند.

مواد و روش ها

در مطالعه حاضر میزان آگاهی کارکنان رتبه ۵ از احتیاطات جهانی بهداشت همگانی بررسی شدند و مشخص شد که دارای کمبود آگاهی و دانش هستند و نمره پیش آزمون میزان آگاهی آنها ۵۱% بود. برای ارتقای اثربخش دانش آنها یک برنامه آموزشی ساختاردهی شده اجرا شد. بعد از اجرای این برنامه، نمره آگاهی آنها ۹۳% بود.

یافته ها

تجزیه و تحلیل داده نشان داد که بین متغیرهای میزان آگاهی و مشخصات دموگرافیک از قبیل درآمد ماهیانه (۸٫۳)، مذهب (۴٫۵۹)، محل زندگی (۶٫۵) و سال های تجربه (۳٫۰) ارتباط وجود دارد.

نتیجه گیری

محققان پیشنهاد می کنند که در حالی که اثربخشی و بهره وری از اهمیت خیلی بالایی برخوردار است، تقویت مجدد و تعلیم مجدد مستمر موجب بهبود سطح آگاهی کارکنان رتبه ۵ می گردد.

واژه های کلیدیبهداشت عمومی، کارمند رتبه ۵، ابزار پژوهش
منبع:

Maheswari S., Muthamilselvi G. (2014). Assess the Effectiveness of Structured Teaching Program on Universal Precaution among Class IV Employees Working at Aarupadai Veedu Medical College and Hospital, Puducherry, India. American Journal of Nursing Research, 2(2), 26-30.