کلمپ بندناف و سطح هموگلوبین نوزاد

تاثیر تاخیر در کلمپ بند ناف بر سطح هموگلوبین نوزادان

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

کم خونی یکی از اختلالات شایعی است که نه تنها در بالغین بلکه در نوزدان نیز دیده می شود. شیوع آنمی فقر آهن (IDA) در کشورهای در حال توسعه در بالاترین مقدار است. بیشتر از ۵۰% بچه ها تا سن ۱۲ ماهگی دچار کم خونی می شوند. اولین گام در کاهش کم خونی نوزادان می توان تاخیر در کلمپ و بستن بند ناف باشد تا نوزاد از خون آماده موجود در جفت استفاده کند، که تقریباً برابر ۱۲۰ میلی لیتر در کیلوگرم وزن جنین برآورد شده است. این حجم اضافه خون می تواند مقداری آهن اضافه به وزن تقریبی ۴۰-۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد به وی برساند. این آهن اضافی به آهن موجود نوزاد که تقریبا ۷۵ میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن است، آهنی که یک بچه فول ترم در زمان تولد دارد، اضافه می شود و مقدار کلی آهن خون نوزاد می تواند به ۱۱۵-۱۲۵ میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن برسد؛ که ممکن است به پیشگیری از کم خونی فقر آهن در سال اول زندگی بچه کمک کند.

مواد و روش ها

هدف از مطالعه حاضر مقایسه سطح هموگلوبین زمان تولد و ۲۴ ساعت پس از تولد هر دو گروه ۱ (بند ناف در طی ۱۵ ثانیه پس از تولد بسته شد) و گروه ۲ (بند ناف تقریبا ۳ دقیقه بعد از تولد بسته شد) بود. هدف تعیین همبستگی زمان کلمپ بند ناف و سطح هموگلوبین نوزادان ترم بود. مطالعه حاضر از طرح تحقیق نیمه تجربی تبعیت می کند. در مجموع ۶۱ نوزاد (گروه ۱ شامل ۳۰ نوزاد و گروه ۲ شامل ۳۱ نوزاد) از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش کیت استاندارد هموگلوبین سنج ساهیل بود که مقدار هموگلوبین خون بند ناف در زمان تولد و خون مویرگی از پاشنه پا در طی ۲۴ ساعت پس از تولد گرفته شد.

یافته ها

میانگین سطح هموگلوبین زمان تولد و ۲۴ ساعت بعد به ترتیب ۱۷٫۷۵ gms% ± ۱٫۵۶۷ و ۱۹٫۹۷ gms% ± ۱٫۵۱۱ – ۱۶٫۹۷ gms% ± ۱٫۱۳۴ و ۱۹٫۵۹ gms% ± ۱٫۳۹۵ در گروه ۱ و گروه ۲ بود. نتیجه آزمون t (5.644 و ۷٫۵۹۹ زمان تولد و ۲۴ ساعت بعد، به ترتیب) نشان داد که تفاوت آماری معناداری بین سطح هموگلوبین گروه ۱ و گروه ۲ وجود دارد. همبستگی مثبت معناداری (r =0.591 در زمان تولد و r =0.4198 در طی ۲۴ ساعت بعد از تولد) بین زمان کلمپ بند ناف و سطح هموگلوبین یافت شد.

نتیجه گیری

تاخیر در کلمپ کردن بند ناف موجب بالا رفتن سطح هموگلوبین زمان تولد و ۲۴ ساعت بعد گردید. بنابراین تاخیر کلمپ و قطع بند ناف را می توان به عنوان رویکردی برای بهبود سطح هموگلوبین نوزادان در نظر گرفت.

واژه های کلیدینوزاد، کلمپ بند ناف، سطح هموگلوبین، مطالعه نیمه تجربی
منبع:

Dash D.M.B., R D.M., S, M.R. (2014). Effect of Delayed Cord Clamping on Hemoglobin Level among Newborns in Rajiv Gandhi Government Women & Children Hospital, Puducherry. American Journal of Nursing Research, 2(1), 7-11.