اهدای شیر به بانک شیر مادر

مروری بر ویژگی های مادرانی که شیر خود را به بانک شیر اهدا می کنند

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

در این مقاله ما به دنبال درک و بررسی انگیزه هایی بودیم که مادران را وادار می کند شیر خود را به بانک شیر اهدا کنند. بنابراین هدف از مطالعه «تعیین انگیزه های اهدای شیر پستان به بانک شیر» بود

مواد و روش ها

مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است. با استفاده از مقالات جمع آوری شده از پابمد، بازنگری تلفیقی جامعی انجام دادیم. مقالات بر اساس یک معیار جامع کلی انتخاب شدند که وجود تعریف عینی به صورت مطالعه اجتماعی یا جنبه های انگیزشی مادرانی بود که شیر خود را اهدا می کردند. ما روی تجزیه و تحلیل هشت مقاله متمرکز شدیم.

یافته ها

مشخصات فردی این مادران خیلی متغیر است و تفاوت اجتماعی دموگرافیک وسیعی مشاهده شد. انگیزه های اصلی اهدای شیر به بانک شیر شامل احساسات مادرانه و وجود شیر اضافه، وجود تعلیم و آموزش و اطلاع رسانی مناسب در حین فرآیند زائیدن، درگیری موسسه های اجتماعی، حمایت خانواده و پشتیبانی نهادی، و وجود فراساختارهای جمع آوری شیر بود.

نتیجه گیری

وجود پشتیبانی اجتماعی و خانوادگی به همراه فراساختارهای لازم برای جمع آوری شیر می تواند موجب تسهیل و راحتی مادران در اهدای شیر خود به بانک شیر گردد.

واژه های کلیدیمادران شیرده، اهدای شیر, بانک شیر
منبع:

Martínez-Sabater A., Siles-González J., Escrivá-Aparisi M.V., and Ballestar-Tarín M.L., (2014). Review of the Characteristics of Mothers Donor Milk Banks. American Journal of Nursing Research, 2(1), 1-6.