اشعه مادون قرمز و زخم سزارین

بررسی تاثیر اشعه مادون قرمز در بهبود زخم سزارین مادران زائو

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی اشعه مادون قرمز در بهبود زخم و سطح درد مادران زائو گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان پودچری هندوستان بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از طرح تحقیق کمّی تعبیت می کند. طرح تحقیق نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل استفاده گردید. نمونه مطالعه از ۱۰۰ مادر تحت سزارین (۵۰ نفر گروه آزمون و ۵۰ نفر گروه کنترل) تشکیل شد که از طریق تکنیک نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گروه مداخله (گروه آزمون) درمان با اشعه مادون قرمز را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل پانسمان روتین را دریافت نمودند. مداخله به صورت دو بار در روز به مدت ۳ روز انجام شد. بررسی و شناخت پس آزمون بهبود زخم و سطح درد در روز های ۵ و ۷ بعد از روز جراحی با مقیاس استاندارد یکسانی انجام شد.

یافته ها

میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون بهبود زخم در گروه آزمون به ترتیب ۲٫۱ ± ۱٫۴۴۶ و ۱٫۲۶ ± ۰٫۸۲۸ با آزمون t برابر ۴٫۳۶۵ بود (p<0.05). بطور مشابه، میانگین نمره سطح درد برابر ۳٫۹۰ ± ۰٫۳۰۳ و ۱٫۹۴ ± ۰٫۴۲۴ با آزمون t برابر ۲۸٫۱۰۰ بود (p<0.05) و از نظر آماری تفاوت معنادار بود.

نتیجه گیری

بین ترمیم زخم و نمره سطح درد گروه آزمون همبستگی مثبت معنادار یافت شد (r = 0.22).

واژه های کلیدیسزارین، اشعه مادون قرمز، بهبود زخم، مراقبت پرستاری
منبع:

Dash M.B., & Selvi S. (2013). Effectiveness of Infrared Rays on Wound Healing among Caesarean Section Mothers at Puducherry. American Journal of Nursing Research, 1(1), 43-46.