فراسنتز مداخلات مصرف مواد

مداخلات پرستاری مصرف مواد: یک فراسنتز کیفی

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از این مطالعه تعیین مداخلات پرستاران برزیل برای مراقبت از معتادان و مصرف کنندگان دارو و مواد بود.

مواد و روش ها

بانک های اطلاعاتی مطرح از قبیل پابمد، لیلاکس، سینهال از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ با استفاده از واژه های کلیدی «آموزش بهداشت» و «اختلالات مرتبط با مصرف مواد» جستجو گردید. هشت مقاله جداسازی شد و نتیجه مرور الگویی موجب دو زیر الگوی کلی شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که مداخلات پرستاری پرستاران از مصرف کنندگان مواد و دارو براساس آموزش بهداشت است.

نتیجه گیری

اقدامات آموزش بهداشت با فرآیند بازتوانی و تلفیق مجدد در اجتماع برای مصرف کنندگان مواد در ارتباط است و می تواند موجب ارتقای مراقبت از خود و افزایش کیفیت زندگی آنها گردد؛ همچنین موجب تقویت هویت حرفه پرستاری در محیط های مراقبتی می گردد.

واژه های کلیدیپرستار، مداخلات پرستاری، سوء مصرف دارو، مصرف مواد، فرا سنتز
منبع:

Selene Cordeiro V., et al. (2013). “Nursing Interventions for Drug Users: Qualitative Meta-Synthesis.” American Journal of Nursing Research, 1(1): 24-27.