رابطه محیط کار، رضایت شغلی و مراقبت های پرستاری

نمونه عنوان پایان نامه پرستاری

سرمایه گذاری در روابط انسانی برای ایجاد محیط کار سالم، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری

چکیده

زمینه و هدف:

رابطه بین سه جنبه محیط کار، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری در این مطالعه بررسی شده است تا راهی برای ارائه مراقبت بهداشتی پیشرو کامل فراهم گردد. هرچند در ادبیات و پیشینه موضوع و اقدامات مدیریتی غالبا این رابطه را یک بعدی و خطی می دانند؛ که نتیجه آن تعدیل محیط اقدامات و مراقبت پرستاری است، متغیری که برای نیازهای پرستاران اهمیتی ندارد. در این مقاله شواهدی از رابطه برگشتی و غیر خطی این سه حوزه تعامل در سازمان مراقبت بهداشتی NSW یافت شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از طرح تحقیق پیمایش مختلط تبعیت می کند. ابزار پزوهش شامل پرسشنامه پیمایش و مصاحبه نیمه ساختاری یک به یک به شیوه متوالی بود. در مجموع ۱۳۶ پرسشنامه تکمیل گردید و ۲۱ مصاحبه انجام شد.

یافته ها

نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تعامل بین پرستاران به عنوان یک وسیله نقلیه عمل می کند که رابطه برگشتی و چند بعدی این حوزه ها در حرکت مداوم نگه داشته می شود.در حالی که تعامل سالم و مثبت بین پرستاران موجب خلق اعتماد و سپاس می شود که روی این سه حوزه تاثیر مثبت دارد؛ برعکس آن هم صادق است اگر که تعامل بین پرستاران ناسالم باشد.

نتیجه گیری

بنابه نتایج بدست آمده، مدیریت پرستاری بایستی در اقدامات مدیریتی خود به سرمایه گذاری روی روابط انسانی سالم بپردازد تا پیشرفت و بهینه شده هر سه این حوزه ها قابل دست یابی باشد.

منبع:

Siddiqui, N. (2013). Investing in Human Relations for Healthy Nursing Practice Environment, Nurses’ Job Satisfaction and Quality of Nursing Care. American Journal of Nursing Research, 1(1), 10-19.