تاثیر بازی درمانی بر درد کودکان

بررسی تاثیر بازی درمانی در بچه هایی که تحت درمان وریدی هستند: راهبردی برای کاهش درد

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

بازی درمانی آموزشی (ITP) برای آماده سازی بچه ها برای انجام رویه هایی مثل رگ گیری مناسب بوده موجب کاهش اضطراب، ترس و درد بچه های بستری می شود که قرار است تحت رویه ای دردناک قرار گیرند. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر بازی درمانی آموزشی (ITP) بر کاهش درد در زمان انجام رگ گیری یا مراقبت دسترسی وریدی در بچه های پیش دبستانی و دبستانی بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر یک تحقیق تحلیلی، اکتشافی و کمی است. برای اندازه گیری درد بچه ها از مقیاس درد چهره ای (FPS) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

قبل از جلسات، ۲۸٫۶% بچه هایی که چهره نمره درد ۱ یا فاقد درد را انتخاب کردند؛ پس از جلسات ۷۱٫۴ درصد آنها همان نمره را مشخص کردند. عده ای از بچه ها قبل از شروع ITP چهره با امتیاز ۴ را انتخاب کردند که نشانگر درد شدید است. بعد از جلسات ۱۰۰% این بچه ها بهبود الگوی درد را نشان دادند.

نتیجه گیری

یافته های مطالعه حاضر با پیکره دانش موجود در مورد ITP به عنوان یک ابزار تسکین درد همیاری می کند، بخصوص در بچه های بستری که تحت رویه های درمانی دردناک یا پراسترس قرار می گیرند.

واژه های کلیدیبازی و بازی کردن، درد، بچه ها، بچه های بستری، پرستاری کودکان
منبع:

Lemos, I. C. S. , Silva, L. G. D. , Delmondes, G. D. A. , Brasil, A. X. , Santos, P. L. F. , Gomes, E. , Silva, K. V. L. G. D. , Oliveira, D. D. , Oliveira, J. D. D. , Fernandes, G. P. , & Kerntopf, M. R. (2016). Therapeutic Play Use in Children under the Venipucture: A Strategy for Pain Reduction. American Journal of Nursing Research, 4(1), 1-5.