مصرف کراک و کوکائین و بیماری های روانی

اختلالات روانی ناشی از اعتیاد به کراک و کوکائین

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از مطالعه حاضر تعیین شایعترین اختلالات روانی همراه با مصرف کراک و کوکائین در معتادان مواد مخدر است.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مرور تلفیقی (Integrative review) است. سئوال زیر به عنوان راهنمای بازنگری و مرور متون استفاده شد: شایعترین بیماری های روانی همراه با مصرف مواد مخدر کراک و کوکائین چیست؟ کلمات کنترل شده توصیف کننده شامل کراک، کوکائین، تشخیص دو گانه بود. بانک های اطلاعاتی مرتبط از قبیل پابمد، اسکوپوس و کچران توسط دو محقق مستقل در طی آگوست ۲۰۱۴ جستجو شد.

یافته ها

شایعترین اختلالات روانی که در معتادان کراک و کوکائین مشاهده شده بود شامل اختلالات خلقی از جمله افسردگی، اختلال دو قطبی، اختلالات اضطرابی همراه با حملات هراس، اختلال اسرس پس از ضربه، اختلالات شخصیت با تاکید بر شخصیت ضد اجتماعی و اسکیزوفرنی بودند.

نتیجه گیری

شیوع اختلالات روانی در بین مصرف کنندگان کراک و کوکائین بالا است و یک اختلال روی دیگری تاثیر می گذارد. به علاوه، مطالعه حاضر نشان داد که همزمانی پاتولوژی روانشناختی روی موفقیت درمان ترک اعتیاد به کراک و کوکائین تاثیر مهمی دارد.

واژه های کلیدیاختلالات روانی، کراک، کوکائین، اعتیاد به مواد مخدر، معتاد
منبع:

Selene Cordeiro V., et al. (2014). “Psychiatric Disorders in Crack and Cocaine Addicts.” American Journal of Nursing Research, 2(3): 31-37.