تاثیر برنامه ارتقای خود کفایی بر رعایت رژیم دارویی

بررسی تاثیر برنامه ارتقای خود کفایی بر رعایت رژیم دارویی در بیماران پس از انفارکتوس حاد میوکارد

چکیده

زمینه و هدف

مطالعات گزارش کرده اند که بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بطور ضعیفی رژیم دارویی خود را پس از ترخیص از بیمارستان رعایت می کنند و حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد بیماران در طی شش ماه پس از ترخیص داروهای خود را بطور کلی قطع می کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر برنامه بهبود خود – کفایی بر رعایت رژیم دارویی در بیماران پس از انفارکتوس حاد میوکارد بود.

مواد و روش ها

در مجموع ۴۴ بیمار پس از حمله حاد انفارکتوس میوکارد در دپارتمان بیماران بستری بیمارستان عمومی پلیس در مطالعه گنجانده شدند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه کنترل و گروه آزمون (مداخله) تقسیم شدند. گروه کنترل مراقبت عادی روتین را دریافت کردند در حالی که گروه آزمون در یک برنامه چهار هفته ای ارتقای خود کفایی شرکت کردند که شامل مهارت های انگیزشی، عملی و پایش و اندازه گیری بود. میانگین نمره خود کفایتی بین گروهی بررسی گردید. از شمارش قرص ها برای اندازه گیری رعایت رژیم دارویی استفاده شد. همبستگی بین خود کفایتی و رعایت رژیم دارویی بررسی گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون t تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

میانگین نمرات رعایت رژیم دارویی در گروه آزمون که در برنامه ارتقای خود کفایی شرکت کرده بودند به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود (t = −۲٫۷۷; df = 21; p=0.01). میانگین نمرات خود کفایتی گروه های آزمون و کنترل به ترتیب ۳۵٫۷۳ (SD=4.11) و ۳۵٫۴۱ (SD=3.78) بود. همبستگی بین خود کفایتی و رعایت رژیم دارویی معنادار بود (r=1.00, p=0.00).

نتیجه گیری

اثربخشی برنامه ارتقای خود کفایی در بهبود رعایت رژیم دارویی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مثبت بود و رعایت رژیم دارویی را بهبود بخشید.

واژه های کلیدی: انفارکتوس میوکارد، رعایت رژیم دارویی، خود کفایی، خود – کفایتی، ضریب همبستگی

منبع:

Polsook R., Aungsuroch Y., Thongvichean T. “The effect of self-efficacy enhancement program on medication adherence among post-acute myocardial infarction”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 67-72. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.05.002.