کیفیت زندگی بیماران سرطانی

کیفیت زندگی و وضعیت کارکردی بیماران تحت درمان بیماری های نئوپلاستیک در شمال مجارستان

چکیده

زمینه

تحقیق بر کیفیت زندگی (QoL) بیماران سرطانی برای تشخیص وضعیت سلامتی بیماران لازم است. داده های جمع آوری شده برای تعیین شکایات جسمی، وضعیت روانشناختی و مراقبت های پرستاری مورد نیاز بیمار استفاده می شود.

هدف

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت کلی کیفیت زندگی و سطح کارکردی بیماران سرطانی در رابطه با فعالیت های پایه زندگی روزمره بود.

مواد و روش ها

در این پیمایش برای بررسی و شناخت کیفیت زندگی و سطح کارکردی بیماران از پرسشنامه (شاخص بارتل) استفاده گردید. واحدهای پژوهش شامل ۵۰۰ بیمار بالغ (۲۵۰ زن و ۲۵۰ مرد) بود که دارای تشخیص سرطان با اتیولوژی متفاوت بودند و در منزل به سر می بردند.

یافته ها

میانگین نمرات کیفیت زندگی واحدهای پژوهش (انحراف استاندارد) پایین و برابر ۳۴٫۵ (±۲۲٫۷) در مقیاس ۰-۱۰۰ بود. علائم شدید آنها شامل خستگی (۶۹٫۹ ± ۲۵٫۵) و درد (۶۲٫۷ ± ۲۹٫۱) بود. بیشترین مراقبت پرستاری مورد نیاز آنها شامل بهداشت فردی مثل اصلاح و حمام کردن بود.

نتیجه گیری

نمرات کیفیت زندگی و سطح کارکردی بیماران مبتلا به سرطان پایین بود. مراقبین این بیماران (معمولا پرستاران) بایستی تلاش کنند تا خستگی و درد این بیماران را کاهش دهند.

واژه های کلیدی: بیماری های نئوپلاستیک، سرطان، وضعیت کارکردی، کیفیت زندگی، فعالیت های زندگی روزمره

منبع:

Jałtuszewska S., Basiński A., “Quality of life and functional status of patients treated for neoplastic disease in mid-northern Poland”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 85-90. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.03.006.

یک دیدگاه

ارسال نظر متوقف شده است.