زندگی کاری مدیران خط اول مراقبت از سالمندان

مطالعه مقطعی زندگی کاری مدیران خط اول مراقبت از سالمندان

چکیده

هدف

بررسی تاثیر تعداد زیردستان بر ریت توانمند سازی، علائم استرس، عملکرد رهبری – مدیریت مدیران خط اول و زیر دستان آنها. هدف از این مطالعه همچنین بررسی رابطه بین توانمند سازی و علائم استرس و عملکرد رهبری مدیریت مدیران بود.

مواد و روش ها

از طرح تحقیق مقطعی و همبستگی استفاده شد. تمامی مدیران خط اول (۹۸ نفر) و زیر دستان آنها (۲۰۸۵ نفر) که در پنج مرکز مراقبت از بزرگسالان کار می کردند، برای شرکت در مطالعه دعوت شدند.

یافته ها

با نرخ کمتر زیر دست به ازای مدیر (کمتر یا مساوی ۳۰ زیر دست)، نرخ توانمند سازی ساختاری در بین مدیران و زیردستان بالاتر بود و علائم استرس در زیر دستان کمتر بود؛ در مقایسه با زمانی که نسبت زیر دست به مدیر بالاتر بود (بیشتر یا مساوی ۳۱ نفر). به علاوه، توانمند سازی ساختاری با علائم استرس مدیران و عملکرد رهبری – مدیریت ارتباط داشت و تحت تاثیر توانمند سازی روانشناختی بود. علاوه بر این، توانمند سازی ساختاری می تواند شمار زیادی از زیر دستان را از نظر علائم استرس کنترل یا منطبق سازد.

نتیجه گیری

هر چه FLM ها (مدیران خط اول) نرخ دسترسی خود به توانمند سازی را بالاتر بدانند، علائم استرس کمتر بوده و عملکرد رهبری – مدیریت در طول زمان بیشتر خواهد بود.

واژه های کلیدی: مدیران خط اول، عملکرد رهبری – مدیریت، تعداد زیردستان، علائم استرس، توانمندسازی ساختاری و روانشناختی

منبع:

Hagerman H., Skytt B., Wadensten B., Hogberg H., Engstrom M. “A longitudinal study of working life among first-line managers in the care of older adults”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 7-13. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.03.003.