ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲

ریسک دیابت نوع ۲: درک مراقبین بهداشتی از رعایت رژیم پیشگیری

چکیده

زمینه

هدف از مطالعه حاضر تشریح درک مراقبین بهداشتی از این مسئله بود که چرا افراد ممکن است از توصیه های کاهش ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲ تبعیت می کنند، یا نه. طرح تحقیق گراندد تئوری برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده استفاده شد. داده ها از ۱۶ مراقب بهداشتی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاردهی شده جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که مراقبین بهداشتی رعایت توصیه های پیشگیری را به خصیصه های فردی شخص مرتبط می دانند که شامل رفتار، زمینه و شخصیت و صفات شخص است. به علاوه، این مراقبت دهندگان بهداشتی اضافه کردند که به رابطه بیمار-مراقب توجه کرده و به بیمار در تلفیق تغییرات کوچک در شیوه زندگی اش کمک می کنند. ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی بایستی از نظریه اجتماعی شناختی برای درک جنبه های شخصی و اجتماعی ساختاری رعایت توصیه ها استفاده کنند. به علاوه، ارائه کنندگان مراقبت بایستی روی بررسی و شناخت و ایجاد روابط اثربخش تمرکز کنند تا از خودکفایی بیمار حمایت کنند.

واژه های کلیدی: درک مراقبت دهنده، رعایت توصیه ها، ریسک دیابت نوع ۲، نظریه اجتماعی شناختی

منبع:

Thomas J.J., Moring J.C., Harvey T., Hobbs T., Lindt A. “Risk of type 2 diabetes: health care provider perceptions of prevention adherence”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 1-6. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.03.002.