تخلیه ناموثر راه هوایی

تخلیه ناموثر راه هوایی در بیماران بالغ تحت جراحی قفسه سینه و بالای شکم

چکیده

هدف

هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل صحت ویژگی های تعیین کننده تخلیه ناموثر راه هوایی (IAC) در بیمارانی بود که تحت جراحی توراکس یا بالا شکم قرار گرفته بودند.

زمینه

گرچه مطالعات زیادی به توصیف شیوع تشخیص های تنفسی ناندا بین الملل (NANDA-I) پرداخته اند، مطالعات کمی به بررسی دقت بررسی و شناخت پرستاری پرداخته اند.

مواد و روش ها

یک مطالعه مقطعی روی ۱۹۲ بیمار کلینک جراحی عمومی انجام شد. صحت اندازه گیری ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل دسته نامحسوس (latent class analysis) بدست آمد.

یافته ها

IAC در ۴۶٫۷۳% از نمونه ها وجود داشت. ویژگی های تعیین کننده با ظرفیت پیشگویی بهتر شامل تغییر ریت تنفسی و تغییر ریتم تنفسی بود. هرچند سایر ویژگی های تعیین کننده نیز بطور بالایی اختصاصی بودند؛ از قبیل بی قراری، سیانوز، خلط فراوان، باز ماندن چشمان، تنگی نفس وضعیتی، صداهای تنفسی غیرطبیعی، سرفه ناموثر، مشکل حرف زدن.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه با بهبود بررسی و شناخت پرستاری از طریق فراهم کردن اطلاعات در مورد نشانگرهای کلیدی IAC همیاری نمود.

واژه های کلیدی: تشخیص پرستاری، سیستم تنفسی، بررسی و شناخت پرستاری، مراقبت پس از عمل

منبع:

Pascoal L.M, de Carvalho J.P., Carvalho de Sousa V.E., et al. “Ineffective airway clearance in adult patients after thoracic and upper abdominal surgery”, Applied Nursing Research, 2016, 31(3): 24-28. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2015.11.015