نگرش دانشجویان و تبعیض سالمندی

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تبعیض سالمندی

چکیده

زمینه

ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه، تغییر نگرش و رفتارها، دیدگاههای فردی و اجتماعی در مورد سالمندی همگی روی ماهیت خدماتی که به افراد سالمند ارائه می شود، تاثیر دارند. «تبعیض بر علیه سالمندان» (Ageism) یکی از مشکلاتی است که روی سطح و کیفیت خدمات عرضه شده برای افراد سالمند تاثیر دارد.

هدف

در یک پیمایش مقطعی ۴۹۵ دانشجوی پرستاری چهار دانشگاه ترکیه مورد بررسی قرار گرفتند. داده های مطالعه توسط پرسشنامه محقق ساخته از ادبیات مربوطه و مقیاس نگرش تبعیض آمیز به سالمندان (Ageism Attitude Scale) جمع آوری گردید، سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی استاندارد تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

متغیرهای دانشکده، سن، زندگی کردن با سالمند (بله/خیر)، تجربه قبلی معاشرت با سالمند (بله/خیر) و تمایل به کار با سالمندان پس از فارغ التحصیلی همگی دارای تاثیر معناداری بر نگرش واحدهای پژوهش در مورد سالمندی بود (p < .05).

نتیجه گیری

نتایج مقیاس نگرش تبعیض آمیز به سالمندان نشان داد که شرکت کنندگان عموماً دارای نگرش مثبتی نسبت به سالمندی هستند. گنجاندن دروس بیشتر در مورد سالمندی و فرآیند سالمندی و افزایش فعالیت های مرتبط با آگاه سازی از تبعیض سالمندی، ترتیب دادن کار آموزی بالینی مرتبط بخصوص در موسسات نگهداری سالمندان ممکن است رویکردی اثربخش در تقویت برقراری ارتباط و افزایش تجربه دانشجویان پرستاری باشد.

منبع:

Ozdemir O., Bilgili N. “Attitudes of Turkish Nursing Students Related to Ageism”, Journal of Nursing Research, 2016, 24(3): 211-216. doi: 10.1097/jnr.0000000000000131.