رابطه رضایت شغلی و تمایل به ادامه فعالیت

بررسی رابطه محیط کار و رضایت شغلی با تمایل به ادامه پرستاری در نواحی محروم اردن در بین پرستاران اردن

چکیده

هدف

هدف از این مطالعه (۱) بررسی رابطه بین محیط کار، رضایت شغلی و تمایل به ادامه کار؛ و (۲) کاوش عوامل پیشگوی میل به ادامه کار در بین پرستاران نواحی محروم بود.

زمینه

توسعه و تقویت محیط کار خلاق بخصوص در نواحی محروم از اهمیت بالایی برخوردار است، نواحی که شرایط و وضعیت کاری پر از چالش است.

مواد و روش ها

طرح تحقیق توصیفی برای جمع آوری داده ها از ۳۳۰ پرستار شاغل در بیمارستان های دو ناحیه دولتی محروم اردن استفاده شد. یک مجموعه از ابزارها برای اندازه گیری متغیرهای مطالعه استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشانگر رابطه مثبت قوی بین رضایت شغلی و محیط کار بود. نتیجه رگرسیون منطقی نشانگر آن بود که دریافت امکانات سکونت، رضایت شغلی، و محیط کار متغیرهای پیشگوی سطح تمایل به ادامه فعالیت در شغل بود.

نتیجه گیری

بهبود شرایط کاری و خلق فرهنگ محیط کار حمایتی در نواحی محروم حیاتی است.

واژه های کلیدی: محیط کار، رضایت شغلی، تمایل به ادامه شغل، پرستاران، نواحی محروم، اردن

منبع:

AbuAlRub R., El-Jardali F., Jamal D.Abu Al-Rub N. “Exploring the relationship between work environment, job satisfaction, and intent to stay of Jordanian nurses in underserved areas”, Applied Nursing Research, 2016, 31(3): 19-23. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2015.11.014