درک از بیماری و عواطف منفی همراهان

بررسی رابطه بین درک از بیماری و عواطف منفی در وابستگان بیماران اسکیزوفرنی در زمینه یک مدل ننگ وابسته

چکیده

زمینه

لکه ننگ روی بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی تاثیر دارد و ممکن است روی درک وی از بیماری تاثیر بگذارد، که ممکن است روی تعاملات اعضای خانواده با بیمار و مراقبت از بیمار موثر باشد.

هدف

هدف این مطالعه (الف) بررسی رابطه بین درک از اسکیزوفرنی و عواطف منفی اعضای خانواده در زمینه مدل ننگ وابسته و (ب) اعتبار بخشی مدل ننگ وابسته پیشنهادی بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه از طرح تحقیق مقطعی استفاده شد. تنها معیار شرکت در مطالعه وابستگی با بیماران اسکیزوفرنی بود. شرکت کنندگان از دو بیمارستان روانی ناحیه ای در مرکز تایوان انتخاب شدند. مطالعه توسط هیئت مدیره موسسات تایید شد و تمامی شرکت کنندگان بالقوه فرم رضایت نامه آگاهانه را قبل از ثبت نام امضا کردند. شصت و دو شرکت کننده یک مجموعه از پرسشنامه های خود تجویز را تکمیل کردند که شامل (الف) پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، (ب) مقیاس ننگ وابسته (Affiliate Stigma Scale)، و (ج) پرسشنامه درک از بیماری اسکیزوفرنی – نسخه وابستگان (Perception Questionnaire for Schizophrenia-Relatives version) بود. همبستگی بندادی یا دوسویه و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار استاتیستیکا (STATISTICA) نسخه ۶ برای اعتباربخشی مدل درک از بیماری و عواطف منفی استفاده شد.

یافته ها

(الف) درک وابستگان بیمار از اسکیزوفرنی دارای سه حیطه بود: مزمن بودن بیماری، کنترل کردن بیماری، درمان پذیری بیماری. همبستگی بین این ابعاد و عواطف منفی برابر r = .42 بود. (ب) میزان انطباق تعدیل شده برای مدل ننگ وابسته پیشنهادی ۰٫۷۹ بود.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که مدل ننگ وابسته یک منبع مناسب برای توسعه راهبردهای عملی مدیریت بیماری برای وابستگان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی است.

منبع:

Huang C.H., Li S.M., Shu B.C. “Exploring the Relationship Between Illness Perceptions and Negative Emotions in Relatives of People With Schizophrenia Within the Context of an Affiliate Stigma Model”, Journal of Nursing Research, 2016, 24(3): 217-223. doi: 10.1097/jnr.0000000000000124.