روش های کاستن استرس شغلی

کاستن استرس پرستاران: کارآزمایی کنترل شده تصادفی یک برنامه مبتنی بر وب برای مدیریت استرس

چکیده

زمینه

پرستاری ذاتاً یک حرفه پر استرس است و بار عاطفی و فشار جسمی بالایی داشته، بنابراین با تحلیل قوای بالا و ترک خدمت زیاد همراه است. علاوه بر اثرات تحلیل برنده استرس بر سلامت و رفاه پرستاران، استرس همچنین یکی از همیارهای اصلی با کمبود گسترده و ترک شغل در حرفه پرستاری است. هرچند مداخلات فردی خوبی برای تبیین این مشکلات استرس در بین پرستاران وجود دارد، تجربه گروه ما در چندین پروژه بیمارستانی نشانگر آن است که برنامه و بار کاری پرستاران می تواند مشکلاتی در اجرای مداخلات شخصی برای پرستاران بوجود آورد و مداخلات مبتنی بر وب ممکن است به طور ایده آل برای تبیین سطح بالای استرس در بین پرستاران مناسب باشد.

هدف

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی برنامه مبتنی بر وب BREATHE: مدیریت استرس برای پرستاران بود.

مواد و روش ها

طرح تحقیق کارآزمایی تصادفی کنترل شده استفاده گردید. نمونه مطالعه شامل ۱۰۴ پرستار از بیمارستان های ویرجینیا و یک بیمارستان از نیویورک بود. اندازه گیری برآیند اصلی مطالعه درک استرس مرتبط با پرستاری بود. دومین معیار اندازه گیری شده شامل علائم ناراحتی و دیسترس، سازگاری، محدودیت های کاری، رضایت شغلی، استفاده از مواد برای تسکین استرس، مصرف الکل، و درک از افسردگی و اضطراب بودند.

یافته ها

واحدهای پژوهش شرکت کننده در برنامه کاهش بالاتر معناداری نسبت به گروه کنترل در مقیاس استرس پرستاری و شش تا از هفت زیر مقیاس آن تجربه کردند. نتایج معنادار و مهم دیگری یافت نشد. تجزیه و تحلیل داور مشخص کرد که پرستاران دارای تجربه کاری بالاتر از این برنامه سود بیشتری می برند.

نتیجه گیری

استفاده از برنامه های مبتنی بر وب تاثیر فوق العاده بالایی در فراهم کردن یک ابزار برای پرستاران در جهت رفع نیازهای مرتبط با استرس پرستاران دارد.

واژه های کلیدی: استرس پرستاران، مدیریت استرس، درمان استرس، مداخله مبتنی بر وب

منبع:

Hersch R.K., Cook R.F., Deitz D.K., et al. “Reducing nurses’ stress: A randomized controlled trial of a web-based stress management program for nurses”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 18-25. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.04.003.