عوامل موثر بر موفقیت تغذیه با شیر مادر

عوامل موثر بر موفقیت شروع تغذیه با شیر مادر در یک بیمارستان دولتی دوستدار کودک

چکیده

هدف

بررسی فاکتورهای حین زایمان موثر بر شیردهی با شیر مادر به نوزاد به دنیا آمده در یک بیمارستان دولتی دوستدار بچه در استانبول؛ شامل زمان اولین معاینه فیزیکی توسط متخصص کودکان، اولین دیدار جنین و مادر، زمان اولین شیردهی پس از زایمان.

مواد و روش ها

این پژوهش از دوم می ماه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ در یک بیمارستان دولتی دوستار بچه در استانبول انجام شد. نمونه مطالعه شامل ۱۹۴ مادر و نوزادان فول ترم آنها بود.

داده ها توسط فرم مشاهده محقق ساخته جمع آوری شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، میانگین، انحراف استاندارد، کمینه، بیشینه، خی دو، درصد استفاده شد.

یافته ها

یافته های مطالعه نشان داد که اولین معاینه فیزیکی نوزادان تقریباً ۵۳٫۰۲±۳۹ دقیقه (دامنه ۱ تا ۱۸۰ دقیقه) پس از زایمان انجام شده بود. نوزادان تقریبا پس از ۶۹٫۷۵±۴۱ دقیقه (دامنه ۳ تا ۱۹۰ دقیقه) پس از تولد با مادران خود ملاقات کرده بودند. متعاقباً، شروع اولین تغذیه با شیر مادر تقریبا ۷۸٫۵۸±۴۴ دقیقه پس از تولد انجام شده بود و اولین مکیدن فعال شیر تقریبا ۸۵٫۹۰±۵۴ دقیقه بعد انجام شده بود. درصد بالایی از نوزادان (۶۴٫۴%) در طی یک و نیم ساعت اول پس از تولد توسط متخصص کودکان معاینه نشده بودند و ۷۴٫۷ درصد آنها به همان مدت با مادر خود ملاقات نکرده بودند. همچنین، نوزادانی که تغذیه با شیر مادر را در طی نیم ساعت اول شروع کرده بودند مکیدن فعال موفق تری داشتند و برای تغذیه موفق با شیر مادر به کمک کمتری نیاز داشتند.

نتیجه گیری

نوزادان مطالعه ما بعد از تولد دیر با مادر خود ملاقات کرده بودند، زیرا معاینات نوزاد به تاخیر افتاده بود. نوزادان اولین مکیدن خود را بنابراین دیر شروع کرده و این زنجیره اتفاقات تاثیر منفی روی موفقیت تغذیه با شیر مادر نوزادان داشت.

واژه های کلیدی: تغذیه با شیر مادر، معاینه فیزیکی، بیمارستان دوستدار کودک، نوزاد، پرستار، ماما

منبع:

Inal S., Aydin Y., Canbulat N. “Factors associated with breastfeeding initiation time in a baby-friendly hospital in Istanbul”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 86-93. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.03.008.