همیاری دانشجویان پرستاری با بخش

همیاری دانشجویان پرستاری در کارآموزی بالینی با بخش چیست؟ بررسی درک پرستاران شاغل در بخش

چکیده

هدف

هدف از این مطالعه تعیین عواملی بود که موجب رضایت یا عدم رضایت پرستاران کارشناس بالینی (RN) شرکت کننده در دو نوع تعامل با دانشجویان: الگوی چرخش شیفت بالینی و مربی دانشجو؛ می شود.

زمینه

محدود بودن سایت تمرین برای تجربه بالینی، به درک پرستاران بخش از تاثیر حضور دانشجویان در بخش بر عملکرد آنها اهمیتی خاص و اساسی می دهد.

مواد و روش ها

یک پیمایش مقطعی توصیفی روی پرستاران کارشناس بالینی شاغل در شش بیمارستان مراقبت حاد در دو سیستم مراقبت بهداشتی جامعه محور غیر انتفاعی در جنوب شرقی ایالات متحده انجام شد. داده های مطالعه توسط پرسشنامه همیاری دانشجویان پرستاری با پرستاران شاغل بالینی موسسات (Nursing Students’ Contributions to Clinical Agencies (NSCCA) survey) از طریق سایت سروی مانکی (SurveyMonkey) جمع آوری گردید.

یافته ها

پرستاران کارشناس بالینی نسبت به همیاری دانشجویان با بخش در چرخش شیفت کاری و مربیگری دانشجویان رضایت داشتند، بخصوص از اینکه موجب توسعه عملکرد حرفه ای آنها می شد، موجب رضایت شرکت کنندگان شده بود. پرستارانی که مربی دانشجویان بودند و پرستارانی که کمتر از ده سال تجربه بالینی داشتند، هر دو درک مثبتی از همیاری دانشجویان در بخش داشتند. پرستاران بخش مراقبت نوزادان کمترین برداشت مثبت را از همیاری دانشجویان داشتند.

نتیجه گیری

یافته های پیمایش NSCCA می تواند عوامل راضی کننده و ناراضی کننده پرستاران شرکت کننده در تعامل پرستار – دانشجو را مشخص کند، بنابراین پرستاران آموزشی و بالینی می توانند از آن برای بهبود تجربه پرستاران کارشناس بالینی شاغل در بخش ها استفاده کنند. نتایج این مطالعه برای تدوین کلاس های آموزش مربیگری مجموعه پرستاران بالینی استفاده شد، که در محتوای آموزشی تلفیق شد که عوامل رضایت بخشی و عدم رضایت بخشی را روشن می کرد.

واژه های کلیدی: آموزش پرستاری، مربیگری، کیفیت محیط کار، ارتقای شغلی، توسعه ضمن خدمت

منبع:

Morrison T.L., Brennaman L. “What do nursing students contribute to clinical practice? The perceptions of working nurses”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 86-93. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.03.009.