رابطه تغذیه با شیر مادر و طول مدت شیردهی

بررسی رابطه تغذیه مستقیم شیر مادر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و طول مدت شیر خوردن نوزادان نارس

چکیده

هدف

بررسی رابطه بین تغذیه مستقیم با شیر مادر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و طول مدت شیر خوردن نوزادان پس از ترخیص

زمینه

شروع و حفظ تغذیه با شیر مادر یکی از اهداف مهمی است که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) شروع می شود. اطلاعات کمی در مورد تاثیر تغذیه مستقیم نوزاد با پستان مادر در NICU و رابطه آن با طول مدت تغذیه با شیر مادر در دسترس است.

مواد و روش ها

بازنگری پرونده و چارت تغذیه ۴۶ نوزادی (با سن حاملگی کمتر از ۳۲ هفته یا وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم) که توسط مادرانشان شیر داده شده بودند؛ برای جمع آوری داده ها انجام شد.

یافته ها

یک ماه پس از ترخیص، مادرانی که هنوز بچه خود را شیر می دادند به احتمال بیشتری بچه را بیشتر از یک بار در روز در NICU مستقیما تغذیه کرده بودند (۲۱٫۱۶, CI: 3.13–۱۴۳٫۲۵, p<0.01) و دارای تجربه شیردهی قبلی بودند(OR: 9.16, CI: 1.02–82.34, p<0.05). در 4 ماهگی، مادرانی که هنوز بچه خود را شیر می دادند، کسانی بودند که یکبار یا بیشتر نوزاد خود را مستقیماً در NICU با پستان خود شیردهی کرده بودند (OR: 12.80, CI: 1.39–118.32, p < 0.05).

نتیجه گیری

تغذیه مستقیم نوزاد با پستان مادر در بخش NICU ممکن است نقش اساسی در آماده سازی مادر برای تغذیه نوزاد با شیر خود پس از ترخیص ایفا می کند؛ بنابراین بطور بالقوه روی طول مدت شیردهی به بچه تاثیر دارد.

واژه های کلیدی: تغذیه پستانی، تغذیه با شیر مادر، بخش مراقبت های ویژه نوزادان، ترخیص، برآیندها

منبع:

Briere C.E., McGrath J.M., Cong X., et al. “Direct-breastfeeding in the neonatal intensive care unit and breastfeeding duration for premature infants”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 47-51. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.04.004