مقایسه ابزارهای برنامه ریزی ترخیص بیماران

مطالعه مقایسه ای دو ابزار برنامه ریزی ترخیص بیماران

چکیده

هدف

هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی ابزار بررسی و شناخت سیستماتیک و ابزار بررسی و شناخت سنتی در برنامه ریزی ترخیص بیماران بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه طرح تحقیق مقایسه ای دو گروهی استفاده شد و نمونه گیری به روش غیر احتمالی ساده از میان بیماران نیازمند خدمات برنامه ریزی ترخیص در هشت بخش از یک بیمارستان آموزشی منطقه ای در جنوب تایوان انجام شد. نیازها و ملزومات قبل از ترخیص دو گروه بیمار با استفاده از ابزار بررسی و شناخت سنتی و ابزار بررسی و شناخت سیستماتیک در دوره های اجرایی متفاوت به ترتیب ارزیابی شد. شصت و هشت بیمار از نظر سنی و شاخص فعالیت روزمره زندگی برای مقایسه اثربخشی این ابزارها همسان سازی شدند.

یافته ها

ابزار بررسی و شناخت سیستماتیک تمامیت و صحت بالاتری نشان داد و همچنین نرخ بستری شدن مجدد یا مرگ و میر در طی ۱۴ روز پس از ترخیص کمتر بود. در دو گروه تفاوت معناداری از نظر اقامت نامناسب در بیمارستان، رضایت تصمیم گیرنده اولیه، سهم ارجاع به متخصص برای رفع نیازهای مراقبتی بیمار دیده نشد. هرچند در سه آیتم از رضایت سایز اثر متوسط تا بالایی دیده شد که دارای اهمیت بالینی است.

نتیجه گیری

برای برآورده کردن نیازهای تصمیم گیرندگان اولیه در خانواده، بهبود رضایت آنها و ارائه خدمات برنامه ریزی ترخیص اثربخش؛ درمانگران بایستی ابزار بررسی و شناخت سیستماتیک را برای بررسی و شناخت ملزومات و نیازهای پس از ترخیص بیماران اتخاذ کنند؛ و بیمارستان بایستی تسهیلات لازم برای کمک به اجرای این طرح را فراهم سازد.

واژه های کلیدی: ابزار بررسی و شناخت سیستماتیک، برنامه ریزی ترخیص، بررسی و شناخت نیازها

منبع:

Tseng J.H., Lin H.S., Chen S.M. “A comparison study between two discharge planning tools”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 52-60. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.04.007.