کاربردهای تحقیق همبستگی

اهمیت و کاربردهای تحقیق همبستگی

چکیده

زمینه پژوهش

اهمیت تحقیق همبستگی در ادبیات و پیشینه تحقیقات پرستاری قید شده است، در عین حال تحقیق کمی به بحث در مورد جزئیات طراحی تحقیق همبستگی در دسترس است.

هدف پژوهش

بحث در مورد مسائل و توجهات مهم تحقیق همبستگی و پیشنهاد راه هایی برای رفع مشکلات بالقوه در طی آماده سازی و اجرای طرح تحقیق همبستگی

بحث یافته ها

این مقاله شکافی را هدف قرار داده است که در ادبیات و پیشنه مربوط به طرح تحقیق همبستگی دیده می شود. بطور خاص، به بحث در مورد اهمیت و هدف از تحقیق همبستگی، کاربردهای آن، تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آن با توجه به زمینه پرستاری و تحقیقات بهداشت و سلامتی پرداخته است.

نتیجه گیری

یافته های تحقیق همبستگی را می توان برای تعیین شیوع و رابطه بین متغیرها، و برای پیش بینی وقایع از داده ها و دانش موجود بکار برد. علیرغم استفاده های زیاد این طرح تحقیق، در زمان استفاده از این روش شناسی و تجزیه و تحلیل داده های حاصله از تحقیق همبستگی بایستی احتیاط کرد. برای کمک به محققان در کاهش اشتباهات، مسائل مهم مرتبط برای بحث جداسازی شده و گزینه های متعددی برای تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد شده است.

کاربرد در عمل

تحقیق همبستگی به طور وسیعی استفاده می شود و این مقاله بطور خاص برای محققان تازه کار پرستاری مفید است. به علاوه، یافته های حاصله از تحقیق همبستگی را می توان استفاده کرد، برای مثال، برای مطلع سازی تصمیم گیرندگان و برای ارتقای فعالیت ها یا تغییرات مرتبط با سلامت و بهداشت.

واژه های کلیدیپرستاران، تحقیق پرستاری، تحقیق همبستگی، همبستگی، متغیر، کمی، ابزار پژوهش، تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
منبع:

Curtis E.A., Comiskey C., Dempsey O., (2016). Importance and use of correlational research, Nurse Researcher, 23(6): 20-25.