حسادت در بین مربیان و پرسنل دانشکده پرستاری

بررسی حسادت و رشک در دانشکده پرستاری

چکیده

زمینه پژوهش

در دانشکده پرستاری رشک و حسادت یکی از عواطف رایج بوده، در اثر تقاضای بهره وری بالاتر، رقابت شدید برای منابع محدود، ترجیح پست ها و فرصت های خاص ارتقاء ایجاد می شود. زمانی که این احساسات خفیف بوده و بخشی از رقابت روزانه باشد، رقابت و بلند پروازی به نفع سازمان است. هرچند رشک و حسادت می تواند عواقب خیلی جدی داشته باشد از جمله آسیب به روابط و ارتباطات و کم جلوه دادن عملکرد همکاران.

هدف پژوهش

هدف از مطالعه حاضر بررسی رشک و حسادت و جنبه های مثبت و منفی آن در بین مدرسان پرستاری و تاثیر آن بر محیط کار بود.

بحث یافته ها

راهبردهایی توصیه شد که فرصت هایی برای تجسم بر خود و در نظر گرفتن تاثیر محیط کار بر رفاه و عملکرد حرفه ای مدرسان پرستاری فراهم گردد.

نتیجه گیری

حسادت و رشک می تواند عواطف مخربی در محیط کار باشد. شخص بی میل و غضبناک می تواند به روابط با دیگران آسیب زده و عملکرد دیگران را کوچک بشمرد، عملکرد تیمی و ارتباطات بین فردی را تخریب کرده، عملکرد سازمانی را کاهش دهد. بحث در مورد اثرات مثبت و منفی رشک و حسادت فرصتی برای مدرسان پرستاری فراهم می سازد که بر خود مجسم شده و عملکرد عاطفی خود را بررسی کنند و عملکرد حرفه ای و شخصی دیگران و خود را در نظر بگیرند.

کاربرد در عمل

درک تاثیر رشک و حسادت بر محیط کاری، روابط محیط کار و عملکرد فردی و تیمی بسیار مهم است، بخصوص برای افرادی که تازه شروع به کار کرده اند و هنوز به محیط کار و جو حاکم آشنا نیستند.

واژه های کلیدیشغل، حسادت، رشک، پرستار محقق، دانشکده پرستاری، ارتقاء، تحقیق، محیط کار، رفاه و بهزیستی
منبع:

Cleary M., Walter G., Halcomb E. (2016). An examination of envy and jealousy in nursing academia, Nurse Researcher, 23 (6): 14-19.