ملزومات استفاده از گراندد تئوری

توجهات ضروری روش شناسی در زمان استفاده از گراندد تئوری

چکیده

زمینه پژوهش

یکی از روش های تحقیق که بطور وسیعی در پرستاری در حال استفاده است، نظریه بزرگ (گراند تئوری) است که در مرکز آن ساخت تئوری قرار دارد. هرچند محققان هنوز در تقلا با بعضی از مشکلات و مسائل متدولوژیک گراند تئوری هستند.

هدف پژوهش

پیشنهاد توجهات متدولوژیک مهم در زمان استفاده از گراند تئوری(نظریه بزرگ)

بحث یافته ها

گرچه گراندد تئوری بطور وسیعی برای تحقیق و شرح مسائل در حرفه پرستاری استفاده می شود، بسیاری از محققان هنوز قادر به رعایت استانداردهای اکید و قطعی آن نیستند. محققان بایستی کانون تمرکز بررسی خود را مشخص سازند – حوزه اصلی مورد علاقه و همچنین جمعیت هدف اصلی. در پی این بایستی شرح دقیق راهبردهای مورد استفاده برای جمع آوری و تجزیه تحلیل داده ها باشد، که با فرآیند کد گذاری روشنی پشتیبانی شود. در نهایت، راه حل مسئله اصلی شامل طبقه اصلی و طبقات مرتبط بایستی از قبل برای درک بهتر خوانندگان شرح داده شوند.

نتیجه گیری

محققان بایستی تلاش کنند که اصول مسلم گراندد تئوری را یاد گرفته و بفهمند. این کار موجب می شود که تصمیم گیری های متدولوژیک بخصوص برای تازه کارها راحت تر بوده و اجرای مطالعه و تناسب آن با گراندد تئوری را بهبود می بخشد.

کاربرد در عمل

این مقاله مکملی است بر بحث اخیر در مورد بهبود درک از روش شناسی نظریه گراندد تئوری در تحقیقات پرستاری. این مقاله همچنین تصمیمات رویه ای مهمی را به محققان پیشنهاد می کند که لازم است در مطالعه علمی خود در نظر بگیرند تا روش کار و نتیجه گیری متناسب با گراندد تئوری داشته باشند.

واژه های کلیدیگراندد تئوری، تحقیق پرستاری، روش تحقیق، روش شناسی تحقیق، تعامل گرایی سمبولیک، نظریه سازی
منبع:

Lecturer S.A., Matua G.A., (2016). Essential methodological considerations when using grounded theory, Nurse Researcher, 23(6): 31-36.