محاسبه حجم نمونه پژوهش

اصول تخمین سایز نمونه

چکیده

زمینه پژوهش

برآورد سایز نمونه یکی از ملزومات اصلی و لاینفک مرحل برنامه ریزی تحقیقات کمی است. هرچند ادبیات و متون فراوانی در این رابطه وجود دارد که به تشریح تکنیک های محاسبه سایز نمونه تحقیق می پردازند، بسیاری از این مقالات مفصل بوده و درجات بالایی از پیچیدگی دارند.

هدف پژوهش

بازنگری چهار پارامتر پایه ای که تعیین سایز نمونه را تشکیل می دهند و شرح طریقه محاسبه سایز نمونه برای سه طرح تحقیق رایح در تحقیقات پرستاری

بحث یافته ها

محققان می توانند حجم پایه نمونه مطالعه خود را تخمین بزنند اگر که درک جامعی از چهار پارامتر اصلی داشته باشند، شامل: سطح معناداری، توان، سایز اثر، انحراف استاندارد (برای داده های پیوسته) یا نرخ واقعه (برای داده های دو ارزشی). در این مقاله این پارامترها برای تعیین سایز نمونه مطالعه در یک مطالعه خوب طراحی شده ارائه شده است، دو روش مستقل مقایسه شده است، مطالعه ای با زوج میانگین و مقایسه دو سهم معرفی شده است.

نتیجه گیری

انتخاب آگاهانه مقدار پارامتر برای استفاده در محاسبه حجم نمونه موجب می شود که محقق بتواند حداقل سایز نمونه مورد نیاز با بالاترین قدرت کیفی در جهت شناخت تاثیری معنادار را محاسبه کند. درک پارامترها بنیادی برای تعمیم بخشی برآورد سایز نمونه فراهم می سازد. همچنین ورود آگاهانه پارامترهای لازم برای نرم افزارهای محاسبه سایز نمونه را ممکن می سازد.

کاربرد در عمل

زمینه ساز مفهوم عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی در کاربرد یافته هایی است که دارای اساسی آماری و تجزیه و تحلیل دقیق هستند. محققان دارای درک خوب از پارامترهایی مثل سطح معناداری، توان، سایز اثر، انحراف استاندارد و نرخ وقوع قادر خواهند بود که محاسبه حجم نمونه مطالعه خود را آگاهانه انجام دهند و منطق روشن تری برای اعمال پارامتر خاص در محاسبه و تعیین سایز نمونه خود بیان کنند.

واژه های کلیدیسایر اثر، توان، تحقیق کمّی، سایز نمونه، حجم نمونه، سطح معناداری، انحراف استاندارد، روش تحقیق پرستاری
منبع:

Malone H.E., Nicholl H., Coyne I., (2016), Fundamentals of estimating sample size, Nurse Researcher, 23(5): 21-25.