تحلیل چند سطحی موانع و تسهیل کننده های درمان درد

شدت درد بزرگسالان بستری: تحلیل چند سطحی موانع و تسهیل کننده های درمان درد

چکیده

زمینه

علیرغم افزایش توجه و ارزیابی درد، شیوع درد بیماران هنوز بالا است. بهینه سازی مداخلات پرستاری مرتبط با درد زمانی اثربخش است که موانع آن شناسایی و لحاظ شوند.

هدف

هدف از مطالعه حاضر بررسی شدت درد و ارزیابی ارتباط آن با موانع / تسهیل کننده های مربوط به بیمار (شامل سواد بهداشتی بیمار که در اینجا تحت عنوان «نیازمند کمک در خواندن اطلاعات بهداشتی» تعریف شده است)، پرستار، سیستم (از جمله سرمایه اجتماعی که به عنوان «اهمیت شبه و هنجارهای شغلی» تعریف شده است) برای درمان درد بود.

مواد و روش ها

این مطالعه با طرح تحقیق دو مرکزی مقطعی بین اکتبر ۲۰۱۲ تا آوریل ۲۰۱۳ انجام شد. بیماران و پرستاران ۳۹ بخش غیر ویژه دو بیمارستان بلژیک نمونه گیری شدند. بیمارانی که ۱۸ سال یا بیشتر سن داشتند، دچار اختلال شناختی یا هوشیاری نبودند در مطالعه شرکت داده شدند. تمامی پرستاران شاغل در این بخش به شرکت در مطالعه دعوت شدند. شدت درد و موانع مرتبط با بیمار با استفاده از پرسشنامه ساختاردهی شده و استاندارد جمع آوری شد که حین مکالمه با بیماران تکمیل گردید. پرستاران پرسشنامه مربوط به موانع مرتبط با پرستار و سیستم و مقیاس سرمایه اجتماعی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل چند سطحی برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده انجام شد، زیرا داده ها دارای ساختار سلسله مراتبی بودند.

یافته ها

میانگین درد تمامی بیماران در مقیاس ۰-۱۰ برابر ۲٫۲ () بود. تجزیه و تحلیل چند سطحی حاکی از آن بود که شدت درد را می توان توسط متغیرها در سطح بیمار و بخش تشریح کرد. همبستگی مستقل معناداری بین بالاتر بودن شدت درد و سن پایین، دریافت داروی مسکن، باور بیمار به عدم بهبود درد توسط دارو، سواد بهداشتی کم بیمار، نداشتن تحصیلات عالیه پرستار، نگرانی پرستاران از عوارض جانبی داروها یافت شد. سرمایه اجتماعی جزء پیشگوهای شدت درد نبود.

نتیجه گیری

عوامل مربوط به بیمار و پرستار بایستی در بیمارستان در زمان تدوین استراتژی های بهبود مدیریت درد لحاظ شده و در نظر گرفته شوند.

واژه های کلیدی: مدل دن آبدین، تجزیه و تحلیل آماری چند سطحی، پرستاری، درمان درد، کیفیت مراقبت بهداشتی، محیط اجتماعی

منبع:

Van Hecke A., Van Lancker A., De Clercq B. et al. ” Pain Intensity in Hospitalized Adults: A Multilevel Analysis of Barriers and Facilitators of Pain Management”, Nursing Research, 2016, 65(4): 290-300.