بررسی فنومنولوژیک تجربه زندگی بیماران ESRD

بررسی فنومنولوژیک تجربه زندگی بیماران ESRD تحت همودیالیز

چکیده

زمینه

بیماری کلیوی مرحله نهایی (ESRD)، مرحله آخر بیماری مزمن کلیوی است و نقطه ای است که کلیه دیگر قادر به حمایت از بدن نیستند. بنابراین ESRD تاثیر چشمگیری بر زندگی روزمره بیمار دارد. برای بهبود عملکرد بدنی و طول عمر بیماران، بیماران مبتلا به ESRD به درمان جایگزینی کلیه به شکل همودیالیز (HD) یا پیوند کلیه نیاز دارند. تحقیقات نشان داده است که ESRD و HD روی کیفیت زندگی بیماران تاثیر دارد. اما مطالعات کیفی نشانگر نوع و مقدار رنج بیماران ESRD بسیار اندک است.

هدف

هدف از مطالعه حاضر درک بهتر تجزیه زندگی روزمره بیماران ESRD بود که تحت HD قرار داشتند.

مواد و روش ها

این یک مطالعه فنومنولوژیک بود و داده ها توسط مصاحبه نیمه ساختاردهی شده جمع آوری گردید. واحدهای پژوهش از بیماران ESRD تحت HD تایلند تشکیل شدند که از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بیماران از یک بیمارستان تایلند بین فوریه و ماه می ۲۰۱۳ انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل (الف) دریافت همودیالیز، (ب) توانایی برقراری ارتباط به زبان تایلندی و (ج) سن بالای ۱۸ سال بود. از شرکت کنندگان خواسته شد مشکلات، احساسات، افکار و نگرش خود و همچنین تجربه اشان از زندگی را شرح دهند. اشباع داده پس از تکمیل ۲۶ مصاحبه رخ داد. داده ها با استفاده از تحلیل الگو تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

الگوهای زیر از داده های جمع آوری شده پدیدار گردید: (الف) مواجهه با محدودیت در زندگی، (ب) زندگی با عدم اطمینان، (ج) وابستگی به تکنولوژی پزشکی.

نتیجه گیری

مولفان امیدوار هستند که یافته های این مطالعه به افزایش درک و فهم مراقبت بهداشتی از تجارب زندگی بیماران مبتلا به ESRD تحت همودیالیز کمک کند. درک بیشتر برای کمک به مراقبین بهداشتی برای شناسایی تغییرات عملکرد خود لازم است تا بتوانند مراقبت های ضروری بهتری برای بیماران فراهم سازند و عملکرد کلی نگر را به استاندارد مراقبتی این جمعیت از بیماران تلفیق کنند.

واژه های کلیدی: فنومنولوژی، تحقیقات کیفی، همودیالیز، بیماری مرحله نهایی کلیه، طرح تحقیق فنومنولوژیک

منبع:

Chantira C., ” The Lived Experience of Patients Receiving Hemodialysis Treatment for End-Stage Renal Disease: A Qualitative Study”, Journal of Nursing Research, 2016, 24(2): 101-108. DOI: 10.1097/jnr.0000000000000100.

1 دیدگاه

ارسال نظر متوقف شده است.