تاثیر موسیقی و ورزش بر بی خوابی سالمندان

مقایسه تاثیر موسیقی با موسیقی و ورزش بر بی خوابی سالمندان

چکیده

هدف

هدف از مطالعه حاضر «تعیین تاثیر مداخله موسیقی درمانی آرامبخش قبل از خواب و موسیقی درمانی همراه با تمرین قدم زدن بر تردمیل غروب بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به بی خوابی مزمن» بود.

زمینه

شواهدی وجود دارد که از تاثیر مداخلات مکمل بر بهبود خواب بیماران پشتیبانی می کند. این مداخلات به ندرت در تایوان استفاده می شود.

مواد و روش ها

در این کارآزمایی کنترل شده عرضی، ۳۸ نمونه با دامنه سنی ۵۰ تا ۷۵ سال به طور تصادفی به دو گروه موسیقی درمانی / قدم زدن سریع یا توالی قدم زدن سریع / موسیقی درمانی تقسیم شدند. هر شرکت کننده دو جلسه مداخله (به فاصله یک هفته) را انجام دادند. هر مداخله ۳۰ دقیقه طول کشید. چارت فعالیت همراه با نوار مغزی و پرسشنامه برای بررسی کیفیت خواب واحدهای پژوهش استفاده گردید.

یافته ها

هر دو مداخله اثرات سودمندی بر کیفیت ذهنی خواب بالغین مبتلا به بی خوابی نشان دادند. همچنین گوش کردن موزیک آرامبخش قبل از خواب به طور معناداری زمان بیداری پس از شروع خواب را در مقایسه با قدم زدن سریع غروب کاهش داد، همانطور که یافته های EEG نشان داد.

نتیجه گیری

مداخلات استفاده شده در این مطالعه را می توان برای مداخلات مبتنی بر شواهد در پرستاری بیماران بالغ مبتلا به بی خوابی استفاده نمود.

واژه های کلیدی: موسیقی، بی خوابی، ورزش، شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ، الکتروانسفالوگرافی

منبع:

Huang C.Y., Chang E.T., Lai H.L., “Comparing the effects of music and exercise with music for older adults with insomnia”, Applied Nursing Research, 2016, 32(4): 104-110. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2016.06.009.