تاثیر آموزش مبتنی بر وب روش تحقیق پرستاری دوره کارشناسی ارشد

بررسی مقایسه ای بحث های چهره به چهره با آموزش مبتنی بر وب روش تحقیق پرستاری دوره کارشناسی ارشد: یک مطالعه نیمه تجربی

چکیده

زمینه

فناوری های مبتنی بر وب به طور فزاینده ای برای تدوین و ایجاد دوره های آنلاین یادگیری پرستاری استفاده می شود اما تاثیر آنها بر آموزش پرستاری هنوز بررسی نشده است.

هدف

هدف از این مطالعه عبارت بود از: آیا سمینارهای بحث حضوری یا گروه های بحث غیر هماهنگ آنلاین تاثیر متفاوتی بر پیشرفت تحصیلی دوره های مبتنی بر وب دارند.

مواد و روش ها

طرح تحقیق نیمه تجربی با نمونه غیر تصادفی استفاده شد. دو گروه از دانشجویان انتخاب شده و در دو گروه بحث حضوری چهره به چهره و بحث های آنلاین تقسیم شدند. ماژول روش های هسته ای برای دوره آموزش روش تحقیق دوره کارشناسی ارشد استفاده گردید. در مجموع ۱۱۴ دانشجوی سال دوم که مواد آموزشی دوره را به صورت آنلاین دریافت می کردند، بررسی شدند. برآیند مطالعه شامل نمره دانشجویان از ماژول دوره آموزشی روش تحقیق بود. جزئیات دموگرافیک دانشجویان، ماژول انتخابی آنها و نمره تخصیص یافته به آنها به عنوان بخشی از مدیریت دوره جمع آوری گردید. فعالیت های آنلاین دانشجویان از طریق تسهیلات ردگیری دانشجوی موجود در WebCT بررسی گردید. مدل های رگرسیون برای کاوش ارتباط بین متغیرهای تشریحی موجود و نمره تخصیص یافته استفاده شد.

یافته ها

دانشجویانی که دوره آنلاین انتخاب کرده بودند دارای نمره بالاتری (میانگین ۶۰٫۸ از ۱۰۰) نسبت به دانشجویانی که بحث های چهره به چهره (۵۴٫۴) انتخاب کرده بودند، بودند؛ تفاوت آنها معنادار بود (t=3.13, df=102, p=0.002) گرچه متغیرهای مخدوش کننده نادیده گرفته شد. از میان دانشجویان بحث آنلاین، نمره تکلیف با تعداد پیام های بحث خوانده شده (Kendall’s τb=0.22, p=0.050) و پست شده (Kendall’s τb=0.27, p=0.017) همبستگی معنادار داشت؛ اما در دانشجویان بحث چهره به چهره همبستگی معنادار با نمرات غیر بحث وجود داشت (Kendall’s τb=0.19, p=0.036).

نتیجه گیری

این مطالعه نیمه تجربی نشان داد که روش های تحقیق را می توان در دوره فوق لیسانس به طور موفقیت آمیزی از طریق دوره های کاملاً آنلاین ارائه نمود؛ که در آن دانشجویان در بحث های آنلاین شرکت کرده و مواد آموزشی مبتنی بر وب را مطالعه می کنند تا اینکه مطالب در بحث های سمینار چهره به چهره حضوری ارائه شوند. بالا رفتن سطح فعالیت آنلاین دانشجویان با بالا رفتن نمره تکالیف آنها همراه است. این مطالعه فرصت جدیدی را برای آموزش روش تحقیق نشان می دهد که با استفاده از محیط های یادگیری مجازی می توان فعالیت فراگیران را کنترل کرده و به آنها درس داد.

واژه های کلیدی: آموزش پرستاری، روش های تدریس، یادگیری آنلاین، مطالعه مقایسه ای

منبع:

Campbella M., Gibsonb W., Halla A., Richardsc D., Callerya P. ” Online vs. face-to-face discussion in a web-based research methods course for postgraduate nursing students: A quasi-experimental study”, International Journal of Nursing Studies, 2008, 45(5): 750-759.