شماره حساب های تز

شماره حساب های تز به قرار زیر است. شما می توانید با توجه به دسترسی خود، از هر یک از شماره ها استفاده نمایید:

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-4″] ۴۹۴۰۴۳۷۹۱۴
6104-3379-7826-3497
[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]شماره حساب
شماره کارت[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]
بانک ملت
[/bs_col]
[/bs_row]

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-4″] 82000342949005
۶۲۲۱۰۶۱۰۷۷۶۸۸۲۴۲
[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]شماره حساب
شماره کارت[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]
بانک پارسیان
[/bs_col]
[/bs_row]

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-4″] 467242086
6037-7015-1983-8947
[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]شماره حساب
شماره کارت[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]
بانک کشاورزی
[/bs_col]
[/bs_row]

کلیه حساب ها به نام مروت گیوی می باشد. لطفا پس از واریز مبلغ از طریق پیام خصوصی از کنترل پنل خود به اپراتور اطلاع دهید.