سبک زندگی سالم و رفتارهای بهداشتی دانشجویان و مدرسان

رابطه بین فرهنگ بهزیستی درک شده، باورهای سبک زندگی سالم و رفتارهای سالم در بین مدرسان و دانشجویان دانشگاه: کاربردهای عملی و تحقیقات آتی چکیده زمینه و هدف پژوهش شناخت عوامل کلیدی موثر بر رفتارهای سبک زندگی سالم در بین مدرسان و پرسنل دانشگاه در طراحی مداخلاتی برای بهبود برآیندهای بهداشتی و کاهش هزینه های مراقبت بهداشتی حیاتی است. مواد و روش ها مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که…

نکات مفید در ترجمه متون پزشکی و پیراپزشکی

ترجمه متون پزشکی (Medical translation) شامل ترجمه اسناد فنی، حقوقی، بالینی یا بازاریابی؛ ترجمه نرم افزار پزشکی یا برنامه درسی و طرح درس پزشکی؛ ترجمه بروشور و راهنمای داروها، دفترچه و بروشور تجهیزات پزشکی یا پیراپزشکی است. خدمات ترجمه پزشکی بطور مستمر توسط بیمارستان ها و مراکز علمی استفاده می شود تا تشخیص و درمان بیماران و بخصوص بیماران دارای مشکلات خاص به طور صحیح و دقیق انجام شود. نکات…