سبک زندگی سالم و رفتارهای بهداشتی دانشجویان و مدرسان

رابطه بین فرهنگ بهزیستی درک شده، باورهای سبک زندگی سالم و رفتارهای سالم در بین مدرسان و دانشجویان دانشگاه: کاربردهای عملی و تحقیقات آتی

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

شناخت عوامل کلیدی موثر بر رفتارهای سبک زندگی سالم در بین مدرسان و پرسنل دانشگاه در طراحی مداخلاتی برای بهبود برآیندهای بهداشتی و کاهش هزینه های مراقبت بهداشتی حیاتی است.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که روی ۳۹۵۹ مدرس و پرسنل دانشگاهی در غرب میانه آمریکا انجام شد. اندازه های کلیدی شامل فرهنگ درک شده محل کار، باورهای سبک زندگی سالم، رفتارهای سبک زندگی سالم بودند.

بحث یافته ها

باورهای سبک زندگی سالم با رفتارهای سبک زندگی سالم رابطه مثبت قوی نشان داد. تحلیل رگرسیون نشانگر رفتارهای سبک زندگی سالم مثبت بر حسب جنس (مونث، Std. β = .۰۶۸, p < .001) و نقش (مدرس، Std. β = .۰۵۹, p < .001) و تاثیر منفی نژاد (آفریقایی آمریکایی، Std. β = −.۰۵۹, p < .001) بود.

نتیجه گیری

اثرات مثبت فرهنگ بهزیستی درک شده بر رفتارهای سالم سبک زندگی بطور کامل توسط باورهای سبک زندگی سالم تعدیل می شوند. مداخلاتی برای بهبود فرهنگ بهزیستی درک شده و باورهای سبک زندگی سالم بایستی اجرا شود تا به رفتارهای سالم تر و بهبود برآیندهای بهداشتی بیانجامد.

واژه های کلیدیبهزیستی و رفاه کارکنان، باورهای سبک زندگی سالم، رفتارهای سبک زندگی سالم، دانشگاه، فرهنگ سلامت دانشگاه
منبع:

Melnyk B.M., Amaya M., Szalacha L.A, Hoying J. (2016). Relationships Among Perceived Wellness Culture, Healthy Lifestyle Beliefs, and Healthy Behaviors in University Faculty and Staff: Implications for Practice and Future Research, West J Nurs Res, 38(3): 308-324.

1 دیدگاه

ارسال نظر متوقف شده است.