مدیریت واژگان برای مترجم ها

مدیریت واژگان

اعمال آزادی در ترجمه فنی زبان جنایتی است بر علیه شفافیت، دقت و زیبایی کلام مرجح…. زبان تکنیکی ابزاری است که توسط عمری تجربه به تعالی می رسد، کلیتی بی نقص برای اهداف مربوطه (آیینه دریا، جوزف کونراد)

چرا مدیریت واژگان برای ترجمه اهمیت دارد؟

مدیریت موثر واژگان موتور موففیت فرآیند ترجمه است و موجب کیفیت، شفافیت و یکنواختی ترجمه متن منبع می شود که ممکن است به زبان های مختلفی ترجمه شده باشد. ترمینولوژی یا واژگان مورد استفاده به انسان ها بستگی دارد نه به تکنولوژی مورد استفاده.

پایه لغوی چیست؟

پایه لغوی (Termbase) منبعی از تک واژه ها یا عبارات کوتاه است که دارای معنی منحصر یا خاصی هستند و برای استفاده صحیح و یکنواخت از این لغات، لازم است که تصریح و تشریح شوند.

پایه لغوی نتیجه فرآیند فوق العاده با مهارتی است که ممکن است به کمک ابزارها تولید شود، اما بستگی به تخصص و رشته دارد.

پایه لغوی بایستی مشخص و قطعی و معرف باشد و بنابراین از نظر معنایی در زنجیره محتوای مورد استفاده قابل قبول باشد. این مترجم ها هستند که پایه لغوی را از طریق برداشت های داخلی و بازنگری ایجاد می کنند. اصطلاحات بایستی با حوزه های توصیفی همراه باشند که استفاده صحیح آنها را تشریح کند.

منبع: وبسایت logos.net