عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران سکته قلبی

پیشگوهای عوامل مرتبط با سلامت کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از این مطالعه مقطعی بررسی عوامل مرتبط با سلامتی کیفیت زندگی (HRQoL) و پیشگویی آنها در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بود. مواد و روش ها صد و بیست و هشت بیمار سرپایی دارای سابقه انفارکتوس میوکارد از یک بیمارستان دانشگاهی بررسی شدند. ویرایش ۲ پرسشنامه ۱۲ آیتمی فرم مختصر سلامتی…

رابطه سیگار با ورزش و عادات غذایی

بررسی رابطه کشیدن سیگار با فعالیت جسمی و عادات غذایی نوجوانان چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از این مطالعه مقایسه فعالیت جسمی و عادات خوردن نوجوانان سیگاری با نوجوانان غیرسیگاری در کره جنوبی بود. مواد و روش ها این تجزیه و تحلیل ثانویه داده های جمع آوری شده از پیمایش اینترنتی رفتار ریسکی جوانان کره ای در سال ۲۰۱۲ بود. نمونه پژوهش شامل ۷۲۲۲۹ نوجوان سنین ۱۲ تا ۱۸…

روابط تحقیق در بررسی روایتی

روابط تحقیق در بررسی روایتی چکیده زمینه پژوهش بسیاری از محققان پرستاری روش های روایتی (narrative methods) را بخاطر قدرت داستان گویی آن پذیرفته اند. بررسی های حکایتی به قصه هایی از داده ها متکی هستند. قصه ها ابزارهایی هستند که مردم برای معقول نشان دادن تجربه خود از جهان استفاده می کنند و وسیله نقلیه ای است که توسط آن احساس و خود و دیگران را به اشتراک می…

اثرات روانی شب ادراری کودکان

بررسی تاثیر روانی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های دبستانی چکیده زمینه و هدف پژوهش شب ادراری و خیس کردن رختخواب یکی از منابع مهم استرس ورانی بخصوص در بچه های بزرگتر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر روانشناختی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های سن مدرسه بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی استفاده شد. مطالعه در بیمارستان دانشگاهی در مصر انجام شد…