اثرات روانی شب ادراری کودکان

بررسی تاثیر روانی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های دبستانی

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

شب ادراری و خیس کردن رختخواب یکی از منابع مهم استرس ورانی بخصوص در بچه های بزرگتر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر روانشناختی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های سن مدرسه بود.

مواد و روش ها

طرح تحقیق توصیفی استفاده شد. مطالعه در بیمارستان دانشگاهی در مصر انجام شد که شامل ۱۸ کلینیک سرپایی بود. نمونه آسان غیر تصادفی به تعداد ۱۴۰ بچه گرفته شد که تقریبا نصف مراجعین به کلینک شب ادراری در طی یک دوره سه ماهه بود. در مجموع ۷۰ بچه دچار شب ادراری بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه برای اطلاعات دموگرافیک و دانش و آگاهی بچه ها از شب ادراری و از مصاحبه برای بررسی تاثیر روانی شب ادراری استفاده شد و برای بررسی افسردگی و انزوای اجتماعی از مقیاس پیمایش اعتماد به نفس در بچه ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد که رابطه معناداری بین جنس و اعتماد به نفس مثبت وجود ندارد. به علاوه، تفاوت معناداری بین مشکلات روانی بچه های مطالعه شده و اعتماد به نفس مثبت آنها یافت نشد.

نتیجه گیری

این مطالعه نتیجه گیری شد که بچه های این سن دانش و آگاهی ضعیفی در مورد شب ادراری دارند. به علاوه، بچه های مطالعه شده دارای اعتماد به نفس پایین بودند. توصیه می شود که آگاهی جامعه از شب ادراری از طریق برنامه های آموزش نوجوانان در مدرسه بالا برده شود و در دانشگاه ها در مورد شب ادراری صحبت شده و برنامه های آموزشی برگزار شود. همچنین پرستاران کودکان، متخصصان کودکان و پرستاران بهداشت جامعه بایستی اطمینان حاصل کنند که خدمات مشاوره ای برای مادران و بچه های مبتلا به شب ادراری ارائه دهند.

واژه های کلیدیشب ادراری، تاثیر روانی، بچه، اعتماد به نفس، مقیاس پیمایش اعتماد به نفس
منبع:

Elbahnasawy, Hanan T., and Mona A. Elnagar. (2016). “Psychological Impact of Nocturnal Enuresis on Self-esteem of School Children.” American Journal of Nursing Research, 3(1): 14-20.