کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و مامایی

رابطه بین رفتارهای سبک زندگی سالم و کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و دانشجویان مامایی

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای سبک زندگی سالم دانشجویان پرستاری و مامایی و رابطه آن با کانون کنترل سلامتی بود.

مواد و روش ها

طرح تحقیق توصیفی همبستگی استفاده شد. مطالعه روی ۸۷۰ دانشجوی مامایی و پرستاری انجام شد. فرم اطلاعات فردی توسط محقق ساخته شد، مقیاس رفتارهای سبک زندگی سالم و مقیاس کانون سلامتی برای جمع آوری داده ها و به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد.

یافته ها

میانگین نمره کل دانشجویان در مقیاس رفتارهای سبک زندگی سالم برابر ۱۲۳٫۱۲±۱۶٫۵۱ و در مقیاس کانون کنترل سلامتی برابر ۶۴٫۰۹±۱۱٫۶۳ بود. این نمرات دارای ارتباط معنادار مثبت بودند (r=.152; p=.029). علاوه بر این، میانگین نمرات مقیاس رفتارهای سبک زندگی سالم در دانشجویانی بالاتر بود که روی سلامتی خود بیشتر تاکید داشتند (p<.001).

نتیجه گیری

ما دریافتیم که میانگین نمره کلی دانشجویان در مقیاس رفتارهای سبک زندگی سالم در سطح متوسط است. رابطه مثبت معناداری با کانون کنترل سلامتی دارد.

واژه های کلیدیکانون کنترل سلامتی، رفتارهای سبک زندگی سالم، دانشجوی مامایی، دانشجوی پرستاری، نوجوان، مقیاس رفتاری سبک زندگی سالم
منبع:

Ayse Sonay Kurt, (2015). The Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors and Health Locus of Control among Nursing and Midwifery Students. American Journal of Nursing Research, 3(2): 36-40.