استرس های وارده بر بیماران مبتلا به آسم

بررسی استرسورهای مرتبط با آسم در بین بیماران مبتلا به آسم برونشیال اردن

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

آسم برونشیال یک بیماری عمرانه است که مستلزم مدیریت حساس و دقیق از زمان تشخیص است. رابطه بین آسم و عملکرد فیزیولوژیک شخص بخوبی بررسی و مشخص شده است. هرچند استرسورهای مرتبط با درمان آسم، تاثیر خانواده و سایرین، تاثیر بیماری بر فعالیت های زندگی این بیماران هنوز مستلزم توجیه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت استرسورهای بیماران مبتلا به آسم برونشیال بود.

مواد و روش ها

طرح تحقیق توصیفی مقطعی استفاده شد. شرکت کنندگان مطالعه از درمانگاه سرپایی آسم دو بیمارستان بزرگ اردن انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه از قبل تعیین شده ای را از طریق مصاحبه فردی تکمیل کردند.

یافته ها

در مجموع ۱۲۰ نفر در مطالعه شرکت کردند. بطور کلی مسائل مرتبط با درمان بیماری از پر استرس ترین حیطه ها برای بیماران مبتلا به آسم بود و در رتبه دوم حوزه مسائل خانوادگی و حوزه مسائل بیماری بود.

نتیجه گیری

آسم می توان دیسترس جسمی، روانی و اجتماعی به همراه داشته باشد. نقش پرستاران در حذف این استرسورهای حیاتی است. آموزش بهداشت اثربخش کلید اصلی دستیابی به اطلاعات کافی است که با کاهش میزان بروز این استرسورها همیاری می کند.

واژه های کلیدیآسم، پرستار، استرسور، پرسشنامه، مصاحبه
منبع:

Mona Abed El-Rahman Mohammed, Fakhria Jaber Muhbes, (2015). Assessment of Asthma-Related Stressors among Bronchial Asthma Patients in Jordan. American Journal of Nursing Research, 3(3): 54-58.