فاصله شیفت های کاری و سلامت پرستاران

فاصله کوتاه بین شیفت های کاری و افزایش مرخصی استعلاجی

در مطالعه ای در نروژ مشخص شده است که کوتاه بودن فاصله بین دو شیفت کاری موجب افزایش احتمال بیماری و گرفتن مرخصی استعلاجی می شود. در این مطالعه کوتاه بودن فاصله بین شیفت را استراحت کمتر از ۱۱ ساعت بین دو شیفت تعریف کرده اند. به نقل از رویتر که گزارش این تحقیق را منتشر کرده است، کوتاه بودن فاصله شیفت ها به میزان ۲۱% احتمال گرفتن مرخصی استعلاجی در ماه بعد را افزایش می دهد.
مطالعات اخیر حاکی از آن است که تغییر سریع شیفت می تواند اثرات جانبی شدیدی بر خواب و خستگی پرسنل در مقایسه با کار در شیفت شب با فاصله مناسب داشته باشد. در این مطالعه ۳۷۰۰ پرستار و کمک پرستار بیمارستان های دانشگاهی هاوکلند نروژ بررسی شدند. آنها از پرستارانی که بیشتر از ۱۸ ساعت در هفته کار می کردند خواستند که یک پرسشنامه را تکمیل کنند و ۱۵۳۸ نفر آنها سئوالات پرسشنامه را به طور کامل پاسخ دادند. بیشتر از ۸۰% پرستاران شرکت کننده در مطالعه دارای فاصله نامناسب بین شیفت ها در طول سال بودند و بطور میانگین هر کدام سه برگشت سریع در ماه داشتند. بیشتر از ۷۰% شرکت کنندگان در مطالعه با فاصله بین شیفت کوتاه حداقل یک روز مرخصی استعلاجی در ماه بعدی استفاده کرده بودند. همچنین تاریخچه مرخصی استعلاجی قبلی با افزایش احتمال مرخصی استعلاجی در ماه آینده همبستگی مستقیم داشت.
سایر متغیرها شامل جنس، سن، وضعیت تأهل، داشتن بچه و تعداد ساعات کار در هفته با مرخصی استعلاجی بیشتر همبستگی نداشتند. در حقیقت، میزان تجربه پرستار در شیفت کاری که به سال اندازه گیری شد، با کاهش ریسک مرخصی استعلاجی همبستگی نشان داد.
توصیه شده است که مدیریت پرستاری در برنامه ریزی شیفت های کاری پرسنل پرستاری این مسئله را لحاظ نماید، هر چند این مشکل نیاز به بررسی بیشتر دارد. اگر پرستار بیمار شود، آیا احتمال فراموشی داروی بیمار یا قصور در چک کردن بیمار وجود ندارد؟ ما بایستی به فکر اشتباهات بالقوه پرسنل مراقبت بهداشتی باشیم.