رابطه سیگار با ورزش و عادات غذایی

بررسی رابطه کشیدن سیگار با فعالیت جسمی و عادات غذایی نوجوانان

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از این مطالعه مقایسه فعالیت جسمی و عادات خوردن نوجوانان سیگاری با نوجوانان غیرسیگاری در کره جنوبی بود.

مواد و روش ها

این تجزیه و تحلیل ثانویه داده های جمع آوری شده از پیمایش اینترنتی رفتار ریسکی جوانان کره ای در سال ۲۰۱۲ بود. نمونه پژوهش شامل ۷۲۲۲۹ نوجوان سنین ۱۲ تا ۱۸ سال بود. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه برای بررسی ارتباط بین وضعیت کشیدن سیگار و فعالیت جسمی و بین وضعیت سیگار و عادات خوردن در عین کنترل سایر عوامل انجام شد. پسران و دختران در تمامی تجزیه و تحلیل ها به صورت جداگانه بررسی شدند.

یافته ها

سهم سیگاری های خود گزارش کننده ۱۱% بود. تعجب آور بود که دختران سیگاری بیشتر از دختران غیر سیگاری ورزش می کردند. سیگاری های نوجوان به طور معناداری کمتر میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی مصرف می کردند و بطور معناداری بیشتر از غذاهای فست فود نسبت به غیر سیگاری ها استفاده می کردند.

نتیجه گیری

متخصصان مراقبت بهداشتی که برنامه های ترک سیگار را تدوین می کنند بایستی به ویژگی های خاص نوجوانان کره جنوبی توجه کرده و ارزش های فرهنگی را از نظر رفتارهای سلامتی در نظر داشته باشند.

واژه های کلیدیسیگار کشیدن، نوجوان، فعالیت جسمی، عادات خوردن، رگرسیون لجستیک چندگانه، تحقیقات پرستاری
منبع:

Lee B., Yi Y. (2016). Smoking, Physical Activity, and Eating Habits Among Adolescents, Western Journal of Nursing Research, 38(1): 27-42.