عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران سکته قلبی

پیشگوهای عوامل مرتبط با سلامت کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از این مطالعه مقطعی بررسی عوامل مرتبط با سلامتی کیفیت زندگی (HRQoL) و پیشگویی آنها در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بود.

مواد و روش ها

صد و بیست و هشت بیمار سرپایی دارای سابقه انفارکتوس میوکارد از یک بیمارستان دانشگاهی بررسی شدند. ویرایش ۲ پرسشنامه ۱۲ آیتمی فرم مختصر سلامتی (Short-Form Health Survey)، مقیاس بررسی و شناخت ابعادی انفارکتوس میوکارد (MIDAS) و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) برای اندازه گیری متغیرهای مطالعه استفاده شدند.

یافته ها

در مقایسه با یافته های مطالعات مشابه بر روی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد، نمونه مطالعه علیرغم داشتن ریسک فاکتورهای چشمگیر بیماری کرونر عموماً HRQoL بهتری را گزارش کردند. پیشگوهای HRQoL جسمی شامل درآمد کم ماهیانه خانواده بود، در حالی که پیشگوهای HRQoL روانی شامل مصرف قبلی سیگار، نوشیدن الکل، فشار خون بالا، اضطراب و افسردگی بود.

نتیجه گیری

ممکن است توجه خاص به افراد کم درآمد، کسانی که قبلا سیگار می کشیده اند و مصرف کندگان الکل یا مبتلایان فشار خون بالا، اضطراب و یا افسردگی ضرورت داشته باشد.

واژه های کلیدیعوامل مرتبط با سلامتی کیفیت زندگی، پیشگوها، انفارکتوس میوکارد، طرح تحقیق مقطعی
منبع:

Wang W., Chow A., Thompson D.R., et al. (2016). Predictors of Health-Related Quality of Life Among Patients With Myocardial Infarction, Western Journal of Nursing Research, 38(1): 43-56.