سواد بهداشتی و کیفیت زندگی

بررسی تاثیر سواد بهداشتی بر HRQoL بیماران پس از PCI

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

بین نگرانی های فزاینده مربوط به برآیندهای ناخواسته و جانبی بهداشتی نداشتن اطلاعات بهداشتی کافی، هنوز روشن نیست که سواد بهداشتی چه تاثیری بر عوامل بهداشتی مرتبط با کیفیت زندگی (HRQoL) بیمارانی که تحت مداخله کرونری جلدی (PCI) قرار گرفته اند؛ دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر سواد بهداشتی بر HRQoL بیماران PCI در طی ۶ ماه پس از ترخیص انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه از پرسشنامه خود گزارشی برای بررسی سواد بهداشتی، میزان آگاهی و دانش دارویی، عوامل بهداشتی مرتبط با کیفیت زندگی (HRQoL) در ۲۳۸ بیمار استفاده شد.

یافته ها

تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون خطی سلسله مراتبی نشان داد که سواد بهداشتی قوی ترین پیشگوی HRQoL پس از تعدیل و اصلاح عوامل مخدوش کننده است (β = .۲۳, p = .003). به علاوه، این مطالعه نشان داد که شناخت و دانش دارویی به عنوان میانجی نسبی بین سواد بهداشتی و HRQoL عمل می کند.

نتیجه گیری

بطور خلاصه می توان نتیجه گرفت، سواد بهداشتی کافی یک عامل همیار با HRQoL بهتر بیماران پس از PCI است، و سواد بهداشتی می تواند موجب بهبود HRQoL در بیماران PCI از طریق کسب دانش دارویی و درمانی کافی گردد.

واژه های کلیدیبیماری های عروق کرونر، سواد بهداشتی، عوامل مرتبط با سلامتی کیفیت زندگی، دانش دارویی، جراحی جلدی کرونری، پرسشنامه، تحقیق پرستاری، ترجمه متون تخصصی
منبع:

Son Y.J., Yu H.Y. (2016). Influence of Health Literacy on HRQoL in Patients After PCI, Western Journal of Nursing Research, 38(12): 1611-1626.