مشارکت اجتماعی و شکل گیری شناخت

حمایت اجتماعی و شناخت: اوایل بچگی در مقابل سالمندی

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

کسب و توسعه شناخت و معرفت در دوران بچگی و حفظ شناخت در دوران بلوغ و سالمندی برای داشتن زندگی سالم حیاتی هستند. مشارکت اجتماعی می تواند به طور چشمگیری روی شناخت و معرفت تاثیر بگذارد، اما رابطه آنها روشن نیست. هدف از این بازنگری سنتز یافته های اخیر در مورد رابطه بین مشارکت اجتماعی و شناخت در اوایل بچگی و دوران سالمندی بود.

مواد و روش ها

بانک های اطلاعاتی مطرح از قبیل پابمد، وب ساینس و سایک اینفو برای مطالعات منتشر شده در طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ برای یک بازنگری جامع جستجو گردید. در این بازنگری ۴۲ مقاله شرکت داده شد که به زبان انگلیسی بوده، در ژورنال های بازنگری همکار منتشر شده و سن شرکت کنندگان مطالعه بین ۲-۶ سال یا بیشتر از ۶۵ سال بود و به اندازه گیری مشارکت اجتماعی و شناخت پرداخته بودند.

یافته ها

در مجموع هر چه مشارکت اجتماعی بالاتر بود، سطح شناخت و معرفت دوران زندگی بالاتر بود، این ارتباط به نظر می رسد که در جمعیت های در خطر اختلال شناختی غالب تر است.

نتیجه گیری

تحقیقات بیشتری برای روشن کردن مکانیسم زیستی رفتاری زمینه ای این روابط و همچنین تست کارایی مداخلات جدید لازم است. [یافته های این مطالعه برای والدین بخصوص مهم است که از طریق مشارکت اجتماعی و رفت آمدهای خانوادگی مناسب به بچه های خود شناخت و معرفت بیشتری منتقل کنند.

واژه های کلیدیحمایت اجتماعی، شناخت، معرفت، اوایل بچگی، سالمندی، مطالعه مروری، تحقیقات پرستاری، ترجمه متون تخصصی
منبع:

Kang D.H., Boss L., Clowtis L. (2016). Social Support and Cognition: Early Childhood Versus Older Adulthood, Western Journal of Nursing Research, 38(12): 1639-1669.