کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه

نگرش کیفی به کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به دیابت نوع ۱

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

هدف از این مطالعه کیفی فنومنولوژیک بررسی کیفیت زندگی دانشجویانی بود که به دیابت نوع ۱ مبتلا بودند.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع کیفی فنومنولوژیک بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن ۱۸ تا ۲۴ سال، دانشجوی دانشگاه بودن، تشخیص دیابت نوع یک به مدت حداقل یکسال بود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاری بود که توسط محقق به صورت حضوری و یا تلفنی اجرا شد. در طی مصاحبه دانشجویان عضو نمونه داستان خود از زندگی با دیابت نوع ۱ را به اشتراک گذاشتند.

یافته ها

سه الگو (تم) اصلی پدیدار شد که شامل «برنامه ریزی از قبل»، «تفکر مثبت» و «درخواست حمایت» بودند. این یافته ها درک بهتری از تجربه انتقالی زندگی با دیابت ملیتوس نوع ۱ و تاثیر آن بر کیفیت زندگی دانشجویی در زمان دانشگاه رفتن فراهم ساخت.

نتیجه گیری

تکنیک ها و راهبردهای مورد استفاده برای بهبود کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به دیابت نوع ۱ شناسایی گردید. این یافته ها بینش و بصیرت ارزشمندی برای متخصصانی که در این حوزه و برای این جمعیت کار می کنند، فراهم ساخت.

واژه های کلیدیشبکه دیابت دانشگاه، دانشجوی دانشگاه، تحقیق کیفی، فنومنولوژی، دیابت نوع ۱، تحقیقات کیفی پرستاری، ترجمه متون تخصصی پرستاری
منبع:

Fredette J., Mawn B., Hood K., Fain J. (2016). Quality of Life of College Students Living With Type 1 Diabetes: A Qualitative View, Western Journal of Nursing Research, 38(12): 1595-1610.