نگرش دانشجویان و تبعیض سالمندی

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به تبعیض سالمندی چکیده زمینه ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه، تغییر نگرش و رفتارها، دیدگاههای فردی و اجتماعی در مورد سالمندی همگی روی ماهیت خدماتی که به افراد سالمند ارائه می شود، تاثیر دارند. «تبعیض بر علیه سالمندان» (Ageism) یکی از مشکلاتی است که روی سطح و کیفیت خدمات عرضه شده برای افراد سالمند تاثیر دارد. هدف در یک پیمایش مقطعی ۴۹۵ دانشجوی پرستاری چهار دانشگاه…

تاثیر مداخله آموزشی بر عملکرد مبتنی بر شواهد پرستار

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر تقویت آمادگی پرستاران برای عملکرد مبتنی بر شواهد: مطالعه تصادفی کنترل شده یک سر کور چکیده زمینه عدم آمادگی پرستاران برای عمل بر پایه شواهد موجب شده است که جذب، اتخاذ، اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد کند شود، که یکی از نگرانی های بین المللی است و دست یابی به مراقبت پر کیفیت و بهترین برآیندهای بیمار را تحت تاثیر قرار داده است. شواهد اندکی…

تاثیر مداخلات توانمند سازی بر بیماران کلیوی

بررسی تاثیر مداخلات توانمند سازی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه: یک کارآزمایی بالینی چکیده زمینه پیوند کلیه برای بیمارانی که در مرحله پایانی بیماری کلیوی هستند، یک درمان حیاتی محسوب می شود. برای بهبود کیفیت زندگی این بیماران پس از جراحی پیوند کلیه، مداخلاتی لازم است که مهارت های سازگاری و رفتارهای مراقبت از خود این بیماران را بهبود بخشد. هرچند بیشتر مطالعات قبلی انجام شده در مورد مراقبت…