تاثیر مداخلات توانمند سازی بر بیماران کلیوی

بررسی تاثیر مداخلات توانمند سازی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه: یک کارآزمایی بالینی

چکیده

زمینه

پیوند کلیه برای بیمارانی که در مرحله پایانی بیماری کلیوی هستند، یک درمان حیاتی محسوب می شود. برای بهبود کیفیت زندگی این بیماران پس از جراحی پیوند کلیه، مداخلاتی لازم است که مهارت های سازگاری و رفتارهای مراقبت از خود این بیماران را بهبود بخشد. هرچند بیشتر مطالعات قبلی انجام شده در مورد مراقبت از خود پس از پیوند کلیه روی عوامل مرتبط با پیوند متمرکز بوده اند، مطالعات اندکی به بررسی تاثیر مداخلات بر گیرندگان پیوند کلیه پرداخته اند.

هدف

در این مطالعه به بررسی تاثیر گروه های حمایتی نیرو بخشی بر سطح نیروبخشی (توانمند سازی) و رفتار مراقبت از خود دریافت کنندگان پیوند کلیه پرداخته است.

مواد و روش ها

این مطالعه از طرح تحقیق خود آزمایی کنترل شده بالینی تبعیت می کند. واحدهای پژوهش دارای معیارهای ورود به مطالعه افرادی بودند که تحت پیوند کلیه در طی ۲۰ سال گذشته قرار گرفته بودند، دارای سن ۱۸ سال یا بالاتر بودند، قادر به خواندن و نوشتن زبان چینی بودند، تمایل به شرکت در مطالعه داشتند. در مجموع ۱۲۲ بیمار دریافت کننده پیوند کلیه از دو مرکز طبی جنوب تایوان انتخاب شدند. بیماران سرپایی پیوند کلیه به صورت تصادفی به دو گروه نیروبخشی (۵۶ نفر) و مقایسه (۶۶ نفر) تقسیم شدند. مقیاس های ایجاد شده و همچنین محتوا، پروتکل ها و دو گروه از نظر روایی و پایایی بررسی شدند. مداخله شامل شش جلسه دو ساعته ای بود که هر دو هفته یکبار برگزار شد. موضوعات شامل تدوین اهداف، مشکل گشایی، سازگاری با استرس روزمره، جستجو و درخواست حمایت اجتماعی، با انگیزه ماندن بود. جلسات با مقدمه ای شروع می شد که موضوع جلسه را معرفی می کرد، سپس با بحث گروهی، شناخت حیطه های مشکل رفتارهای مراقبت از خود پس از پیوند کلیه و تدوین اهداف و راهبردهایی برای فائق آمدن بر مشکلات انجام شد.

یافته ها

گروه نیروبخشی افزایش معنی داری هم از نظر سطح نیروبخشی (F = 5.29, p = .023) بر حسب سن و زمان تعامل (F = 9.86, p < .001) و بر حسب رفتارهای مراقبت از خود (F = 7.15, p = .009) گزارش کردند. به علاوه، این افزایش بطور معناداری بیشتر از افزایش ثبت شده در گروه مقایسه بود. همچنین این افزایش در شرکت کنندگان قدیمی تر گروه های نیروبخشی با نمرات پیش آزمون پایین تر نیروبخشی، بالاتر بود.

نتیجه گیری

حمایت نیروبخشی ممکن است برای بهبود نیروبخشی و رفتارهای مراقبت از خود بیماران دریافت کننده پیوند کلیه حیاتی باشد. نتایج این مطالعه را می توان برای بهبود آموزش بیماران و برنامه های نیروبخشی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه استفاده کرد. علاوه بر این، این برنامه ها را می توان با در نظر گرفتن علائق یادگیری یا نیازهای گروه های سنی مختلف تعدیل و اصلاح کرد.

منبع:

Hsiao C.Y., Lin L.W., Su Y.W. et al. (2016). The Effects of an Empowerment Intervention on Renal Transplant Recipients: A Randomized Controlled Trial, Journal of Nursing Research, 2016, 24(3): 201-210. doi: 10.1097/jnr.0000000000000115