نمونه عنوان پایان نامه پرستاری

رابطه محیط کار، رضایت شغلی و مراقبت های پرستاری

سرمایه گذاری در روابط انسانی برای ایجاد محیط کار سالم، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری چکیده زمینه و هدف: رابطه بین سه جنبه محیط کار، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری در این مطالعه بررسی شده است تا راهی برای ارائه مراقبت بهداشتی پیشرو کامل فراهم گردد. هرچند در ادبیات و پیشینه موضوع و اقدامات مدیریتی غالبا این رابطه را یک بعدی و خطی می دانند؛ که…

رابطه رضایت شغلی و تمایل به ادامه فعالیت

بررسی رابطه محیط کار و رضایت شغلی با تمایل به ادامه پرستاری در نواحی محروم اردن در بین پرستاران اردن چکیده هدف هدف از این مطالعه (۱) بررسی رابطه بین محیط کار، رضایت شغلی و تمایل به ادامه کار؛ و (۲) کاوش عوامل پیشگوی میل به ادامه کار در بین پرستاران نواحی محروم بود. زمینه توسعه و تقویت محیط کار خلاق بخصوص در نواحی محروم از اهمیت بالایی برخوردار است،…