تخلیه ناموثر راه هوایی

تخلیه ناموثر راه هوایی در بیماران بالغ تحت جراحی قفسه سینه و بالای شکم چکیده هدف هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل صحت ویژگی های تعیین کننده تخلیه ناموثر راه هوایی (IAC) در بیمارانی بود که تحت جراحی توراکس یا بالا شکم قرار گرفته بودند. زمینه گرچه مطالعات زیادی به توصیف شیوع تشخیص های تنفسی ناندا بین الملل (NANDA-I) پرداخته اند، مطالعات کمی به بررسی دقت بررسی و شناخت…

رابطه رضایت شغلی و تمایل به ادامه فعالیت

بررسی رابطه محیط کار و رضایت شغلی با تمایل به ادامه پرستاری در نواحی محروم اردن در بین پرستاران اردن چکیده هدف هدف از این مطالعه (۱) بررسی رابطه بین محیط کار، رضایت شغلی و تمایل به ادامه کار؛ و (۲) کاوش عوامل پیشگوی میل به ادامه کار در بین پرستاران نواحی محروم بود. زمینه توسعه و تقویت محیط کار خلاق بخصوص در نواحی محروم از اهمیت بالایی برخوردار است،…

درک از بیماری و عواطف منفی همراهان

بررسی رابطه بین درک از بیماری و عواطف منفی در وابستگان بیماران اسکیزوفرنی در زمینه یک مدل ننگ وابسته چکیده زمینه لکه ننگ روی بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی تاثیر دارد و ممکن است روی درک وی از بیماری تاثیر بگذارد، که ممکن است روی تعاملات اعضای خانواده با بیمار و مراقبت از بیمار موثر باشد. هدف هدف این مطالعه (الف) بررسی رابطه بین درک از اسکیزوفرنی و عواطف منفی اعضای…

تاثیر آموزش بر خود مراقبتی بیماران دیابتی

بررسی تاثیر دراز مدت برنامه آموزش دیابت گسترده – عملی بر سطح HbA1c و خود مراقبتی بیماران دیابتی چکیده هدف هدف از این مطالعه بررسی اجرای برنامه آموزش دیابت ویژه و عملی (DEP) و ارزیابی اثرات بلند مدت آن و همچنین تاثیر آن بر متغیرهای روانی اجتماعی بود. فرضیه مطالعه این بود که DEP کنترل متابولیک (هموگلوبین A1c- HbA1c)، دانش فنی، خود کفایی و دفعات مراقبت از خود بیماران را…