تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی

بررسی تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی

چکیده

هدف

در این مطالعه تاثیر معلمان، مادران و خود بچه ها بر سوء برداشت بچه های پیش دبستانی از وزن بررسی شد.

زمینه

بچه های پیش دبستانی بایستی درک صحیحی از وزن خود داشته باشند و تصویر از بدن مثبت داشته و رفتارهای کنترل وزن سالمی در دوران بچگی نشان دهند.

مواد و روش ها

در این مطالعه طرح تحقیق توصیفی مقطعی براساس مدل زیستی روانی اجتماعی استفاده شد. ما ۳۸۸ بچه کره ای ۳-۶ ساله، مادران و معلمان آنها را بررسی کردیم.

یافته ها

شاخص توده بدن (BMI) و رضایت از وزن بچه ها، توده شاخص بدن مادران؛ سطح تحصیلات، شاخص توده بدن، درک و رضایت از وزن بچه ها، تصویر از بدن، نگرش به چاقی معلمان پیشگوهای کم اهمیت گرفتن وزن در بچه ها بود. سطح تحصیلات و BMI مادران؛ BMI، رضایت از وزن بچه ها و تصویر از بدن معلمان پیش بینی کننده زیاد مهم دانستن وزن در بچه ها بود.

نتیجه گیری

معلمان روی سوء برداشت بچه های پیش دبستانی از وزن خود تاثیر دارد. برنامه های مداخله ای برای معلمان بایستی اجرا شود تا درک صحیحی از وزن بچه ها داشته و تصویر از بدن سالم را در بچه ها تقویت و ترغیب نمایند.

واژه های کلید: بچه های پیش دبستانی، وزن بدن، سوء برداشت، معلمان، مادران

منبع:

Ra J.S., Yun H.J., Cho Y.H. “Teachers’ Influence on Weight Perceptions in Preschool Children”, Applied Nursing Research, 2016, 31(3): 111-116.