استرس و سلامت روانی

استرس و سلامت روانی: تست نقش میانجی ارزیابی شناختی

چکیده

زمینه و هدف پژوهش

این مطالعه به بررسی نقش واسطه ارزیابی شناختی اولیه (برای نمونه؛ درک از تهدیدها و چالش ها) و ثانویه (برای نمونه؛ پتانسیل های سازشی و کنترل درک شده) در رابطه بین استرس شغلی و سلامت روانی پرداخته است. این نقش واسط و میانجی با استفاده از مطالعه مقطعی اندازه های خود گزارشی تست شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از طرح تحقیق مقطعی تبعیت می کند. نمونه مطالعه از ۲۳۰۲ پرستار شامل ۱۸۹۵ پرستار زن (۸۲٫۳%) و ۴۰۷ پرستار مرد (۱۷٫۷%) تشکیل شده که یک پروتکل ارزیابی مشخص برای اندازه گیری استرس شغلی، ارزیابی شناختی و سلامت روانی، را تکمیل کردند. برای تست نقش واسط ارزیابی شناختی ما از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده کردیم.

یافته ها

نتایج مطالعه تایید نمود که ارزیابی شناختی اولیه و ثانویه دارای نقش نسبی واسط در رابطه بین استرس شغلی و سلامت روانی است؛ هرچند اثرات مستقیم استرس بر سلامت روانی را نمی توان نادیده گرفت.

نتیجه گیری

یافته های مطالعه حاکی از آن است که ارزیابی شناختی یک مکانیسم زمینه ای مهم در تشریح سازگاری در محیط کار است.

واژه های کلیدیاضطراب، استرس، ارزیابی شناختی (Cognitive Appraisal)، پرستاران، بهداشت روانی، تحقیق پرستاری، مدلسازی معادلات ساختاری
منبع:

Gomes A.R., Faria S., Lopes H. (2016). Stress and Psychological Health: Testing the Mediating Role of Cognitive Appraisal, Western Journal of Nursing Research, 38(11): 1448-1468.